Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Curs actual / Pràctiques Acadèmiques Externes (PAE)

Pràctiques Acadèmiques Externes (PAE)

PAE

3/6/2020: Novetats represa pràctiques: Resolució represa pràctiques presencials UPC

 

QUÈ SÓN? 

 L'objectiu de les practiques en empreses és, d' una banda, oferir a l'estudiant la possibilitat de treballar durant un període de temps en una empresa i, per tant, completar la seva formació amb experiència professional. I de l'altra aprofitar aquesta col·laboració com una eina excel·lent de verificació i de l' adequació dels  ensenyaments a les necessitats de les empreses.

 EXCEPCIONS: Queden excloses les activitats no relacionades amb els estudis, com ara, les tasques de suport administratiu o de suport a la docència

 Aquesta activitat queda regulada segons el que estableix el Reial decret 592/2014 pel qual es regulen les practiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris, mitjançant la firma d'un acord (conveni de cooperació educativa) en què es recullen els compromisos que assumeixen les diferents parts implicades (estudiant, empresa i universitat). El projecte formatiu forma part d’aquest conveni.

 És una condició indispensable que l'estudiant compleixi els requisits acadèmics de la seva titulació.

 La gestió administrativa d’aquests convenis recau en la FOOT.

 

Modalitats. Pràctiques curriculars i extracurriculars.

Pràctiques Curriculars: són activitats acadèmiques integrants del pla d'estudis. Això suposa que s'han de matricular, que han de tenir un tutor, i que s'avaluen i qualifiquen.

Les pràctiques externes s'han de realitzar per la totalitat dels crèdits marcats al pla d'estudis.

El nombre de crèdits optatius a matricular en concepte de pràctiques acadèmiques externes ha de ser d'un mínim de 12 ECTS (360 hores) i d'un màxim de 18 ECTS (540 hores), podent-se matricular en blocs de 6 ECTS (180 hores) fins a completar el total de crèdits necessaris.

NOTA: Per a les pràctiques al CUV consultar informació a  Pràctiques a la pròpia Universitat (CUV)  

 Pràctiques extracurriculars:

L’estudiant pot realitzar, amb caràcter voluntari, pràctiques extracurriculars al llarg dels seus estudis. A diferència de les curriculars, no formen part del pla d’estudis ni de l’expedient acadèmic; però sí que s’incorporaran al Suplement Europeu del títol. Si l'estudiant fa pràctiques dins d'un programa de mobilitat i en aquell quadrimestre/curs no té matrícula, haurà d'abonar els serveis administratius.

Tipologia de les pràctiques:

Pràctiques a entitats col·laboradores, en empreses, institucions i entitats públiques i/o privades, d'àmbit
nacional, excepte als centres asignats exclussivament per al Màster consultar relació de centres

 

 

 

 
Pràctiques a la pròpia Universitat (CUV)*, es garantitzarà que la formació rebuda i les tasques que es desenvoluparan están plenament relaccionats amb els coneixements adquirits als estudis cursats. En cap cas,les tasques de suport a la docència es podrán considerar pràctiques externes.

Es poden fer entre 3 i 18 crèdits de PAE's al CUV (tot i que la matrícula haurà de ser mínim de 12 crèdits), en blocs mínims de 3 crèdits (90 hores).

  • Es poden fer pràctiques d'optometria i/o de gestió.
  • Si teniu interès en qualsevol de les dues modalitats que es proposen, adreceu-vos a recepció del CUV (presencialment o a cuv.info@upc.edu) mostrant el vostre interès.
  • Per fer les pràctiques d'optometria s'ha d'haver cursat, com a mínim, l'assignatura de casos clínics.
  • Per fer les pràctiques de gestió s'ha d'haver cursat, com a mínim, l'assignatura de casos clínics o be haver cursat prèviament el cicle formatiu d'òptica d'ullera.

Més informació a

https://cuv.upc.edu/ca/docencia/grau/practiques-externes-pae/practiques-externes-paePràctiques internacionals, com les pràctiques que l'estudiantat o Erasmus realitza com a continuació d'una estància en una altra universitat; les que l'estudiantat fa mitjançant beques d'altres entitats i a les que no hi ha una universitat estrangera com a soci; o les que realitza un estudiant a una empresa a l'estranger sense que hi hagi una universitat estrangera com a soci.

Important: l’estudiant ha de tenir contractada una assegurança de viatge, atès que no queda cobert amb l’assegurança escolar que només té cobertura al territori nacional.

 

 

Requisits. Límits de dedicació

 Els estudiants de grau podran fer pràctiques externes a partir del sisè quadrimestre i, per poder cursar-les, han de tenir superats un mínim de 120 ECTS i superada l’avaluació curricular de primer curs. L’estudiantat de màster està exempt d’aquest requisit.

 

 

MÀX 900 HORES
X CURS

Com a norma general, podreu realitzar com a màxim 900 hores de pràctiques acadèmiques externes per curs acadèmic (període comprés entre el 16 de setembre d'un any fins el 15 de setembre de l'any següent).

MÀX HORES
X TITULACIÓ   

El nombre d'hores de dedicació a les pràctiques externes (curriculars i extracurriculars) que un estudiant pot dedicar al llarg dels estudis serà com a màxim i en funció de la duració en ECTS del pla d'estudis de:

 

GRAU 240 ECTS: màxim 1.800 hores

Master de 60 ECTS: màxim de 600 hores.

 

Les pràctiques externes, tant les curriculars com les extracurriculars, no han de comprometre el rendiment acadèmic dels estudiants. Els centres docents, en funció del rendiment dels estudiants, podran establir limitacions, o fins i tot denegar la possibilitat de realitzar pràctiques acadèmiques externes extracurriculars.

Poden participar en convenis de cooperació educativa tots els estudiants matriculats en qualsevol centre docent depenent de la UPC.

Els centres docents podran establir limitacions o fins i tot denegar la posibilitat de realitzar pràctiques externes extracurriculars, en funció del rendiments dels estudiants.

No es podran reconèixer les pràctiques extracurriculars per pràctiques curriculars. L'estudiant deurà prendre la decisió al moment de sol·licitar les pràctiques..

 

La formalització de les pràctiques: els convenis de cooperació educativa.

Les pràctiques es formalitzen mitjançamt la signatura de convenis de cooperació educativa entre l'estudiant, la Universitat i l'empresa o institució que acull a l'estudiant. La gestió administrativa dels convenis de cooperació educativa recau en els centres docents.

El convenio consta d'un projecte formatiu annex. El signarà l'estudiant, el tutor de l'entitat col·laboradora i el tutor acadèmic de la pràctica i recollirà els objectius educatius i les activitats a desenvolupar.

La documentació s'ha de lliurar escrita per ordinador, no s'acceptarà cap document escrit a mà, amb una antelació mínim d'una setmana abans de començar les pràctiques.


S'ha de tenir l'assegurança escolar durant les pràctiques. Actualment l'assegurança escolar, cubreix períodes d'un any que va des del 16 de setembre, fins el dia 15 de setembre de l'any següent..

Si tens més de 28 anys s'haurà de formarlitzar una assegurança privada. En aquest efecte, la UPC te signat un conveni amb la Correduria d'Asesegurances CONFIDE. Demanar informació a Secretaria.

 

ASSEGURANÇA  

S'ha d'estar al corrent de pagament de l'assegurança escolar.
Si teniu 28 anys o més, o sou estudiant d'un programa de mobilitat, haureu de formalitzar una assegurança privada.
(Algunes companyies d’assegurances col·laboren amb la UPC amb ofertes específiques pels col·lectius universitaris Web

Per més informació, consultar la web UPC (Unitat de Gestió de Convenis de Cooperació Educativa, del Servei de Gestió Acadèmica de la UPC) Web

 

Règim econòmic. Preu orientatiu.

La normativa estableix que l'estudiantat te dret a percebre, una aportació econòmica de l'entitat col·laboradora en concepte de borsa d'ajut l'estudi. Les pràctiques acadèmiques externes són, amb caràcter general, remunerades.

El preu orientatiu és de 8 euros l'hora, i s'estableix un mínim de 6 euros l'hora.

Oferta de pràctiques

Els estudiants trobaran les ofertes de les empreses a la borsa de treball de la FOOT: monlaboral 

 

Documents

Normativa pràctiques externes FOOT
Model conveni Pràctiques Curriculars (imprès únic per a Grau i Màster) Model conveni Pràctiques Extracurriculars
projecte formatiu (Grau)
projecte formatiu (Màster) Diligència de baixa
Registre d'acollida (OBLIGATORI)

 NOVETAT 03/06/2020:

Resolució represa pràctiques presencials UPC

Word: Model Empresa Represa Pràctiques