Vés al contingut (premeu Retorn)

Adaptacions

 

Definició de conceptes

En el marc acadèmic previ a l'EEES, l'adaptació és el procediment mitjançant el qual crèdits d'assignatures superades en un pla d'estudis que condueix a l'obtenció d'una determinada titulació acadèmica s'incorporen al nou expedient de l'estudiant que, si bé ha canviat de pla d'estudis, ho ha fet a un altre que condueix a l'obtenció del mateix títol acadèmic oficial.

Pot donar-se el cas que això es produeixi, o bé perquè l'estudiant canvia el centre docent en el qual cursa els seus estudis, o bé perquè sigui el mateix centre docent el que inicia un procés de renovació del pla. En aquests casos, quan es posa en marxa el nou pla d'estudis el que ha estat vigent fins aleshores comença un procés progressiu que finalitza amb la seva extinció definitiva.

En els dos supòsits, el pas de l'expedient d'un estudiant del primer al segon pla d'estudis es realitza mitjançant el procés d'adaptació.

L'adaptació es sustenta en l'equivalència entre els continguts i duració de l'assignatura del programa d'estudis d'origen i els continguts i duració de l'assignatura que s'adaptarà al programa d'estudis de destí.
 

Característiques

En el cas particular que es produeixi un canvi de pla d'estudis dins del mateix centre, i fruit d'un estudi de correspondències entre les assignatures del pla d'estudis antic i del nou, s'aprova i publica una taula d'adaptacions.

A la FOOT, actualment, s'està en procés d'extinció del pla d'estudis de la Diplomatura en Òptica i Optometria i de posada en marxa del pla d'estudis del Grau en Òptica i Optometria.

La taula d'adaptacions entre un pla i l'altre és la següent:

Taula d'adaptació entre el pla d'estudis de Diplomat en Òptica i Optometria i el Grau en Òptica i Optometria.
 

Procediment i terminis

L'adaptació és sempre a petició de l'interessat i la sol·licitud l'ha de realitzar abans del període de matrícula del quadrimestre en el qual vol cursar els estudis en el nou pla.

Per a fer la sol·licitud d'adaptació l'estudiant pot, o bé presentar una instància presencialment a la secretaria acadèmica, o bé formular la seva demanda a través de l'e-Secretaria.

Si l'adaptació és deriva del canvi de pla d'estudis dins de la mateixa FOOT, no cal que l'estudiant afegeixi cap documentació complementària a la sol·licitud, ni el tràmit li suposarà cap cost:    Sol·licitud d'adaptació del pla d'estudis de Diplomat en Òptica i Optometria al pla d'estudis de Grau

Diferentment, en els casos en què l'adaptació es deriva d'un canvi de centre docent, la documentació que cal aportar és la mateixa que en els casos de convalidació/reconeixement i l'estudiant haurà d'abonar l'import de les taxes corresponents.