Vés al contingut (premeu Retorn)

Calendari de tràmits administratius


Tràmits relacionats amb


Període


AVALUACIONS

 • Avaluació de les pràctiques acadèmiques externes

15 dies desprès del lliurament de l’informe i, com a màxim, la setmana posterior als exàmens

 • Períodes d’exàmens
gener i juny
 • Avaluació curricular
principis de febrer i principis de juliol

Sol·licituds a través de la eSecretaria
 • No ser avaluat curricularment

 

Avaluació del quadrimestre tardor:

fins el 29 de gener

 

Avaluació quadrimestre primavera:
fins el 30 de juny
 • Fer constar informació per a l'avaluació curricular
 • Altres tipus d’instàncies d’avaluació
 • Reclamacions a qualificacions


BEQUES


CERTIFICATS, FAIG CONSTAR...

es poden demanar durant tot el període lectiu.  (Resolució: màxim 7 dies)


COMPULSES I CÒPIES AUTÈNTIQUES

 • COMPULSA:   Només es poden compulsar a la UPC els documents que hagin de ser presentats i hagin de tenir efectes a la UPC
durant el període lectiu
 • CÒPIA AUTÈNTICA:     Podran expedir-se còpies autèntiques de documents emesos o tramitats per la UPC, a petició de la persona interessada, els centres, serveis o dependències administratives que tenen custodiat el document original.  Cada unitat administrativa només podrà expedir còpies dels documents que té custodiats, no dels procedents d’altres unitats.


CONVALIDACIÓ / RECONEIXEMENTS

 • Sol·licitud convalidació/reconeixement d’assignatures
Sempre, abans de formalitzar
la primera matrícula
durant el període lectiu


IDIOMES: CURSOS /EXÀMENS CLUC D'ANGLÈS


MATRÍCULA

 • Formalització de la matrícula

Matrícula

-del quad. tardor: juliol

-del quad. primavera: febrer

Nous de Màster: setembre
Sol·licituds per la eSecretaria
 • Altres tipus d’instàncies de matrícula  (p.ex.: per a l'activació de la matrícula si el quadrimestre anterior no s'havia matriculat)

-del quad. tardor: fins el 30  juny

-del quad. primavera: fins 30 gener
 • Treure obligatorietat matriculació d'una UD (assignatura)

 

 

Quad.tardor: de l'1 al 12 de juliol

Quad.primavera: 20 gener al 6 febrer
 • Ampliació número de crèdits de matrícula
 • Afegir UD (assignatura) al potencial de matrícula
 • Canvi de grup
durant el dies de la matrícula
 • Modificació de matrícula

PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES   (PAEs)

Lliurar informe PAEs a avaluar

 

abans del 20 de juny

Matricular les PAEs a realitzar durant el període d’estiu (no lectiu)

Sol·licitar incorporar PAEs a la propera matrícula (la petició es fa dins els tràmits  de matrícula: ampliació crèdits matrícula)

abans del 12 de juliol


PERMANÈNCIA I RENDIMENT

1. A LA FASE INICIAL
2. FORA DE LA FASE INICIAL

Sol·licituds per la eSecretaria
 • Altres tipus d’instàncies de permanència (p.ex. art.5.6. Pròrroga temps aplicació permanència)

 • Quad. tardor: fins el 7 de gener
 • Quad. primavera: fins el 30 de maig
 • No comptar el paràmetre alfa d’un quadrimestre
 • Quad. tardor: fins el 29 de gener
 • Quad. primavera: fins el 30 de juny
 • Continuïtat dels estudis
 • Quad. tardor: fins el 5 de febrer
 • Quad. primavera: fins el 20 de juliol


PREINSCRIPCIÓ

juny
d'abril a juny


TÍTOLS

 • Sol·licitud durant tot el període lectiu    (en els períodes de matrícula i avaluació curricular, no es podrà sol·licitar)

 • Durant els períodes no lectius de febrer i juliol, cal demanar dia i número a la Consergeria


TREBALL FINAL DE CARRERA

http://foot.upc.edu/curs-actual/treball-final-carrera
 • Oferta enunciats: per la intranet FOOT
 • TFG: octubre i març
 • TFM: novembre
 • TFG: novembre i abril
 • TFM: fins el 15 gener
 • Matrícula del TFC
amb la matrícula general (juliol i febrer)
fins el 30 novembre i fins el 30 abril
dues setmanes abans de la defensa
finals de gener  i finals de juny
-Sol·licitud de pròrroga novembre i abril
-Pagament taxes administratives matrícula TFC prorrogat febrer i setembre
-Defensa TFC prorrogat maig i octubre


ALTRES    (sol·licituds per la eSecretaria)

Exclusivament per a tràmits no inclosos a la resta de  paràgrafs

durant tot el període lectiu