Vés al contingut (premeu Retorn)

Títol: Expedició del títol

Definició de conceptes

Una vegada assolits els requisits necessaris, els estudiants tenen dret a sol·licitar l'expedició del seu títol acadèmic i també l'expedició del Suplement Europeu del Títol (SET), en aquest últim cas sempre que els estudis s'hagin finalitzat a partir del 12 de setembre de 2003. Per a poder demanar el títol de Grau cal també acreditar l'assoliment de la competència genèrica en tercera llengua.

Procediment i terminis

Les sol·licituds d'expedició del Títol i del Suplement Europeu del Títol s'han de formalitzar per la persona interessada directament a la Secretaria Acadèmica del centre, durant els horaris d’atenció al públic, qualsevol dia lectiu, amb les excepcions i/o consideracions següents:

-No es poden presentar aquestes sol·licituds durant els períodes no lectius. 
-Si es vol tramitar el mes de febrer o de setembre es pot fer a partir del dia d'inici de les classes.
-Si es vol demanar durant el mes de juliol, haurà de ser exclusivament els dies que no hi hagi matrícules.

Documentació a aportar

Cal adjuntar original i fotocòpia de: 

  • El DNI vigent en el cas de les estudiantes i els estudiants amb nacionalitat espanyola.
  • El passaport per a estudiantes i estudiants amb nacionalitat estrangera1.

1ESTUDIANTS ESTRANGERS: INFORMACIÓ IMPORTANT PER A LA SOL·LICITUD DEL TÍTOL I DEL SET: Pel que fa a la sol·licitud del títol oficial, es pot presentar el passaport, la targeta de residència o bé la cèdula d’identitat vigent. En canvi, en el cas del SET el Reial Decret 1044/2003, d’1 d’agost, pel qual s’estableix el procediment per a l’expedició per part de les universitats del suplement europeu al títol, especifica que en el cas d’estudiants estrangers s’ha de fer constar únicament el passaport.


S'ha de realitzar el pagament de les taxes Decret de preus públics amb tarjeta de crèdit a Secretaria.

 

Recollida del títol o del Suplement Europeu del Títol (SET)
Quan rebeu el mail  de la Secretaria Acadèmica del Centre notificant-vos que ja teniu el títol a la vostra disposició, podeu passar a recollir-lo presentant:
  • El resguard de l'abonament de les taxes d'expedició del títol
  • L'original del DNI vigent o del passaport  vigent en cas de nacionalitat estrangera.

Si el titular no pot recollir-lo, tan sols s'admet l'autorització a un tercer mitjançant poder notarial.