Vés al contingut (premeu Retorn)

Títol: Expedició del títol

Definició de conceptes

Una vegada assolits els requisits necessaris,  els estudiants tenen dret a sol·licitar l'expedició del seu títol acadèmic i també l'expedició del Suplement Europeu del Títol (SET), en aquest últim cas sempre que els estudis s'hagin finalitzat a partir del 12 de setembre de 2003.

Característiques

En el marc de l'EEES hi ha un número de crèdits mínim que cal haver matriculat i superat per tenir dret a l'obtenció d'un títol, a més dels crèdits obtinguts per mitjà de convalidacions i/o reconeixements provinents d'altres titulacions. En el cas de les titulacions de Grau i Màster aquest nombre mínim és de 60 ECTS. A més d'haver superat els crèdits corresponents, per a poder demanar el títol de Grau cal també acreditar l'assoliment de la competència genèrica en tercera llengua.

Simultàniament a la sol·licitud d'expedició del títol, o bé posteriorment a la mateixa, d'acord amb les preferències de l'estudiant, es pot demanar l'expedició del Suplement Europeu del Títol (SET), sempre que els estudis s'hagin finalitzat a partir del 12 de setembre de 2003.

El SET és un document que compendia l'expedient acadèmic de l'estudiant i en el qual s'hi podrà apreciar, entre altres, els crèdits transferits d'altres estudis previs, cas que l'estudiant hagués realitzat amb anterioritat aquest tràmit de Transferència de Crèdits.

Es pot sol·licitar un duplicat del títol en cas de pèrdua o deteriorament de l'original o bé per rectificació, canvi de nom i/o cognoms o canvi de nacionalitat, entre altres circumstàncies.

Altres tràmits relatius al títol (certificat de títol en tràmit, col·legiar-se sense el títol...)Procediment i terminis

Les sol·licituds d'expedició del Títol, del Suplement Europeu del Títol o del duplicat s'han de presentar directament a la Secretaria Acadèmica del centre, durant els horaris d’atenció al públic, qualsevol dia lectiu,  amb les excepcions i/o consideracions següents:


No es poden presentar aquestes sol·licituds durant els períodes no lectius. 
-Si es vol tramitar el mes de febrer o de setembre es pot fer a partir del dia d'inici de les classes.
-Si es vol demanar durant el mes de juliol, haurà de ser exclussivament els dies fixats, sempre posteriors a l'avaluació curricular (per a la tramitació de sol·licitud de títol cal demanar número/dia/hora a la Consergeria del Centre tfn. 937398300).

La sol·licitud d’expedició del títol l'haurà de formalitzar la persona interessada i en imprès normalitzat. Les dades personals s’han de fer constar segons figuren al document identificatiu (DNI o el passaport en cas de nacionalitat estrangera) afegint els corresponents signes ortogràfics.


Documentació a aportar

Cal adjuntar original i fotocòpia de: 

 • El DNI vigent en el cas de les estudiantes i els estudiants amb nacionalitat espanyola.
 • El passaport per a estudiantes i estudiants amb nacionalitat estrangera1.

1ESTUDIANTS ESTRANGERS: INFORMACIÓ IMPORTANT PER A LA SOL·LICITUD DEL TÍTOL I DEL SET

Pel que fa a la sol·licitud del títol oficial, es pot presentar el passaport, la targeta de residència o bé la cèdula d’identitat vigent.

En canvi, en el cas del SET el Reial Decret 1044/2003, d’1 d’agost, pel qual s’estableix el procediment per a l’expedició per part de les universitats del suplement europeu al títol, especifica que en el cas destudiants estrangers s’ha de fer constar únicament el passaport.


Es pot realitzar el pagament de les taxes mitjançant dos procediments:
 • Amb tarja de crèdit a la Secretaria, o bé
 • Fent efectiu el pagament a l'entitat bancària amb l'imprès que a aquest efecte us hauran facilitat a la Secretaria.
Es pot consultar el preu en el Decret de preus públics.


 

Recollida del títol o del Suplement Europeu del Títol (SET)
Quan rebeu el mail  de la Secretaria Acadèmica del Centre notificant-vos que ja teniu el títol a la vostra disposició, podeu passar a recollir-lo presentant:
 • El resguard de l'abonament de les taxes d'expedició del títol
 • L'original del DNI vigent o del passaport  vigent en cas de nacionalitat estrangera.

Si residiu en una província diferent d'aquella on radica la Universitat, podeu sol·licitar a la direcció del centre, mitjançant un escrit al Servei de Gestió Acadèmica, la remissió del vostre títol a l'Oficina de Cultura, Delegació del Govern o Oficina Consular més propera al vostre domicili.


Sol·licitud o recollida del títol o del SET per part d'una persona diferent del titular

Una persona diferent del titular pot presentar la sol·licitud d'expedició o pot realitzar el tràmit posterior de recollir-lo sempre que vingui autoritzada mitjançant poder notarial.

En aquests casos, per a presentar la sol·licitud haurà de portar:
 • Fotocòpia del DNI vigent de la persona interessada (o passaport en cas de nacionalitat estrangera).
 • Full de sol·licitud degudament emplenat i signat per la persona interessada.
 • Resguard de l'abonament de les taxes d'expedició del títol.
 • Autorització mitjançant poder notarial original, o còpia compulsada del mateix.

i per recollir el títol haurà de portar:
 • DNI original de la persona autoritzada (o passaport en cas de nacionalitat estrangera).
 • Poder notarial autoritzant-li la retirada del títol, o la seva còpia compulsada.
 • Resguard del pagament dels drets d'expedició del títol.

Normativa d'aplicació

Per als estudis de Grau en Òptica i Optometria
Per als
estudis del Màster Universitari en Optometria i Ciències de la Visó


Més informació a https://www.upc.edu/sga/ca/titols-i-set

Per a qualsevol dubte que tingueu de caire acadèmic, està a la vostra disposició el següent telèfon: 93 739 83 59.