Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Curs actual / MATRÍCULA i Tràmits administratius / Títol: Expedició del títol

Títol: Expedició del títol

Definició de conceptes

Una vegada assolits els requisits necessaris, els estudiants tenen dret a sol·licitar l'expedició del seu títol acadèmic i també l'expedició del Suplement Europeu del Títol (SET), en aquest últim cas sempre que els estudis s'hagin finalitzat a partir del 12 de setembre de 2003. Per a poder demanar el títol de Grau cal també acreditar l'assoliment de la competència genèrica en tercera llengua.

Procediment i terminis

**Donada la situació d'emergència sanitària la tramitació del títol a partir de juliol 2020 serà online**

PROCEDIMENT ONLINE:

1er L'estudiant consulta a la seva e-secretaria que ja té l'expedient tancat, i per tant pot tramitar l'expedició del títol

2on L'estudiant envia un correu a gestio.academica.foot@upc.edu , que crea un ticket-DEMANA, indicant que vol tramitar la sol·licitud de títol i adjuntar una fotocopia del DNI vigent

3er Des de Gestió Acadèmica FOOT respondrem al ticket-DEMANA adjutant el full de sol·licitud i es crearà el pagament de la taxa corresponent dins la e-secretaria>impresos i pagaments

4rt L'estudiant ha de validar les dades de la sol·licitud i en cas de detectar alguna errada incorrecta respondre al ticket-DEMANA

5è L'estudiant ha fer el pagament de la taxa a la e-secretaria

6è L'estudiant ha de registrar la sol·licitud a la seu electrònica de la UPC: https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Sol-licitud_Titol_oficial_TFG_TFM

7è Un cop es validi aquesta documentació, des des Gestió Acadèmica FOOT expedirem el resguard i l'enviarem a la Secretària Acadèmica per a la seva signatura digital

8è L'estudiant rebrà per el ticket-DEMANA el resguard signat electrònicament


***Nota per als estudiant que han de col·legiar-se: Des del dia 1 gener 2020, el COOOC exigeix que per col·legiar-se es presenti el "Certificat de Títol en Tràmit". Aquest certificat l'emet el servei de Gestió Acadèmica i el rebrem a la facultat en el termini aproximat d'1 mes (l'agost és inhabil) des de que l'estudiant té el resguard de sol·licitud signat digitalment. Donat que el col·legi accepta el certificat escanejat, us l'enviarem per correu electrònic.****PROCEDIMIENT PRESENCIAL (en el moment en que la situació sanitaria ho permeti)

Les sol·licituds d'expedició del Títol i del Suplement Europeu del Títol s'han de formalitzar per la persona interessada directament a la Secretaria Acadèmica** del centre, durant els horaris d’atenció al públic, qualsevol dia lectiu, amb les excepcions i/o consideracions següents:

-No es poden presentar aquestes sol·licituds durant els períodes no lectius. 
-Si es vol tramitar el mes de febrer o de setembre es pot fer a partir del dia d'inici de les classes.
-Si es vol demanar durant el mes de juliol, haurà de ser exclusivament els dies que no hi hagi matrícules.

Documentació a aportar

Cal adjuntar original i fotocòpia de: 

  • El DNI vigent en el cas de les estudiantes i els estudiants amb nacionalitat espanyola.
  • El passaport per a estudiantes i estudiants amb nacionalitat estrangera1.

1ESTUDIANTS ESTRANGERS: INFORMACIÓ IMPORTANT PER A LA SOL·LICITUD DEL TÍTOL I DEL SET: Pel que fa a la sol·licitud del títol oficial, es pot presentar el passaport, la targeta de residència o bé la cèdula d’identitat vigent. En canvi, en el cas del SET el Reial Decret 1044/2003, d’1 d’agost, pel qual s’estableix el procediment per a l’expedició per part de les universitats del suplement europeu al títol, especifica que en el cas d’estudiants estrangers s’ha de fer constar únicament el passaport.


S'ha de realitzar el pagament de les taxes Decret de preus públics amb tarjeta de crèdit a Secretaria.

 

IMPORTANT! Requisit per col·legiar-se:  Des del dia 1 gener 2020, el COOOC exigeix que per col·legiar-se es presenti el "Certificat de Títol en Tràmit". Aquest certificat l'emet el servei de Gestió Acadèmica i el rebrem a la facultat en el termini aproximat d'1 mes. Donat que el col·legi accepta el certificat escanejat, us l'enviarem per correu electrònic.

 

Recollida del títol o del Suplement Europeu del Títol (SET)
Quan rebeu el mail  de la Secretaria Acadèmica del Centre notificant-vos que ja teniu el títol a la vostra disposició, podeu passar a recollir-lo presentant:
  • El resguard de l'abonament de les taxes d'expedició del títol
  • L'original del DNI vigent o del passaport  vigent en cas de nacionalitat estrangera.

Si el titular no pot recollir-lo, tan sols s'admet l'autorització a un tercer mitjançant poder notarial.