Vés al contingut (premeu Retorn)

Competències

El títol de Grau en Òptica i Optometria està associat a la branca de Ciències de la Salut i habilita per a l'exercici de l'activitat professional regulada d'òptic-optometrista i, per tant,  està subjecte a l'acord del Consell de Ministres pel qual s'estableixen les condicions a las quals s'hauran d'adequar els plans d'estudis conduents a l'obtenció de títols que habilitin per a l'exercici d'aquesta professió o activitat professional.
 
L'objetiu d'aquesta titulació és formar els estudiants a fi que adquireixin les competències necessàries per a l'exercici de la professió d'òptic-optometrista, segons allò que es disposa en el següent marc jurídic:

 

 
El Claustre de la FOOT va definir el perfil desitjat dels graduats. Aquest perfil defineix que un graduat de la FOOT ha de ser capaç de:

 

 1. Aplicar les bases científiques necessàries per al desenvolupament de la professió.
 2. Intervenir en l'atenció i prevenció de la salut visual.
 3. Examinar el sistema visual per a valorar-ne l'estat i funcionalitat.
 4. Recomanar, proporcionar i fer el seguiment de les solucions adequades per a optimitzar la funció visual :
         3a.- Adaptar qualsevol tipus d'ulleres i ajudes visuals 
         3b.- Adaptar qualsevol tipus de lent de contacte 
         3c.- Realitzar una teràpia visual i tècnica de rehabilitació en baixa visió
 
Es van definir també un conjunt de competències transversals (o genèriques) recomanades per  la UPC per a totes les seves titulacions de Grau.  En el document  "Marc per al disseny dels plans d'estudis de Grau",  aprovat pel Consell de Govern de la UPC, es recullen les competències genèriques que han d'adquirir els estudiants en finalitzar qualsevol titulació de grau impartida a la UPC. Aquestes són:
 
 •  T1.- Compromís ètic i social, i sostenibilitat.  Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar; capacitat per a relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; habilitat per utilitzar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.
 •  T2.- Comunicació eficaç (oral i escrita). En català, castellà i anglès. Comunicar-se de forma oral i  escrita amb altres persones sobre els resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre els temes de la pròpia especialitat. 
 •  T3.- Treball en equip. Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com a un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finaltiat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disposibles.
 •  T4.- Treballar de forma autònoma  i amb iniciativa. Detectar deficiències en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexíó crítica i l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.
 •  T5.- L'ús solvent dels recursos d'informació. Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació en l'àmbit de l'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.
 • T6.- Tercera llengua. Conèixer un tercer idioma, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit, i d'acord amb les necessitats que tindran les graduades i els graduats en cada titulació.
 •  T7.- Emprenedoria i innovació. Conèixer i entendre l'organització d'una empresa i les ciències que defineixen la seva activitat; capacitat per entendre les normes laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici.
 
 
El nivel de desenvolupament d'algunes de les competències transversals serà diferent segons la modalitat d'estudis triada (presencial/semipresencial): en la presencial es desenvoluparà amb major intensitat, per exemple, el treball en equip (T3) i en la semipresencial el treball autònom i amb iniciativa (T4). Aquesta diferència vindrà donada per les distintes metodologies emprades en les dues modalitats impartides i només aportarà petites modificacions en el perfil dels graduats.