Vés al contingut (premeu Retorn)

Modalitats

Modalitats docents de cursar els estudis: presencial i semipresencial

Fins el curs acadèmic 2014-15 el pla d’estudis de Grau en Òptica i Optometria s’ofertava en dues modalitats docents: presencial o semipresencial.

Malgrat això, a partir del curs 2015-16 ja no hi ha oferta de nou accés per a estudiants en modalitat semipresencial i aquesta via entra en fase d’extinció segons el calendari adjunt.


CALENDARI D'EXTINCIÓ DE LA MODALITAT SEMIPRESENCIAL ALS ESTUDIS DE GOO

La modalitat semipresencial només s’oferirà mentre hi hagi estudiants matriculats i, en tot cas, estarà completament extingida el juliol de 2021.

 

Modalitat presencial i modalitat semipresencial (en fase d'extinció)


El patronat de la Facultat d'Òptica i Optometria ha contribuït a la posada en marxa dels estudis en la modalitat semipresencial.

 • Estructura temporal en quadrimestres modalitat presencial:La planificació temporal del Grau en Òptica i Optometria, en el format presencial, és de 4 anys (60 ECTS cada any). Les assignatures que el composen es poden consultar en el següent desglòs d’assignatures del pla d’estudis de Grau (presencial).
 • Estructura temporal en quadrimestres modalitat semipresencial: La planificació temporal del Grau en Òptica i Optometria, en format semipresencial, es pot consultar en el següent desglòs d’assignatures del pla d’estudis de Grau (semipresencial).


Metodologia docent en els estudis semipresencials

En els estudis en modalitat semipresencial, la part teòrica es cursa de manera no presencial, mitjançant materials didàctics en suport TIC, als que l’estudiant accedeix a través del Campus Virtual Atenea.   La part pràctica dels estudis semipresencials es cursa amb 8 hores presencials a la setmana. 
Les proves finals d’avaluació es realitzen de manera presencial al final de cada quadrimestre. Es pot consultar el període en què tindran lloc al calendari acadèmic vigent.

Altres possibilitats de cursar les pràctiques

Dins de la modalitat d’estudis semipresencial, una opció alternativa, molt excepcional i restringida, consisteix a concentrar el període presencial al final de cada quadrimestre, en què es duen a terme una part de les pràctiques i els exàmens. Aquesta modalitat suposa una càrrega de treball acadèmic individual superior per a l’estudiant/a. Malgrat tot i atès que la filosofia que s’associa a tot ensenyament universitari preveu que una part important de la responsabilitat formativa és del/de la mateix/a estudiant/a, es considera que aquesta opció pot ser vàlida quan s’acompleixen una sèrie de requisits.


Aquest requisits són els següents:

 1. L’estudiant/a ha d’estar treballant en una empresa o centre del sector de l’òptica, amb un contracte que garanteixi que quan finalitzi els estudis estarà com a mínim en les mateixes condicions, per poder complementar la formació pràctica en el mateix lloc de treball.
 2. L’empresa o centre òptic s’ha de responsabilitzar del complement formatiu esmentat, en coordinació amb el professorat de la FOOT, que es reserva el dret d’examinar l’estudiant/a de pràctiques de manera presencial per valorar la suficiència dels coneixements adquirits.
 3. L’empresa o centre òptic ha d’assignar a l’estudiant/a un/una tutor/a o formador/a a càrrec de l’empresa o centre perquè l’atengui en la seva formació pràctica. Aquest/a tutor/a o formador/a ha de tenir el títol de Diplomat/ada en Òptica i Optometria i ha d’estar col·legiat/ada en el Col·legi d’Òptics i Optometristes.
 4. L’empresa o centre òptic ha de tenir l’equipament necessari per poder-hi dur a terme les pràctiques. Aquest equipament ha d’incloure, com a mínim:
  • Un taller de muntatge complet amb frontofocòmetre manual, biselladora manual i automàtica, espessímetre, esferòmetre, una col·lecció de lents orgàniques i minerals estàndard, etc.
  • Un gabinet de refracció complet amb ullera i caixa de lents, retinoscopi i oftalmoscopi, columna de refracció, projector d’optotips i el material imprescindible per a una avaluació adequada de la funció binocular i acomodativa.
  • Un gabinet d’adaptació de lents de contacte complet amb queratòmetre, biomicroscopi i una col·lecció extensa de lents de contacte semirígides i d’hidrogel.


En qualsevol cas, l’estudiant/a ha de sol·licitar al deganat de la FOOT l’autorització explícita per cursar aquesta modalitat d’estudis.


A la vista dels resultats acadèmics, la FOOT es reserva la potestat d’anul·lar aquesta modalitat de pràctiques concentrades dels estudis semipresencials.

 

Procediment sol·licitud pràctiques concentrades

Les persones que estiguin interessades en cursar la modalitat semipresencial en el format de pràctiques concentrades al final del quadrimestre, caldrà que presentin la sol·licitud, abans de fer la matrícula, mitjançant el document Sol·licitud de Pràctiques semipresencials concentrades i el document annex de l'acreditació de compliment de condicions degudament signat per l’estudiant i pel representant de l’empresa.


En el cas de que, per a la següent matrícula, vulgueu renunciar a la modalitat de pràctiques semipresencials concentrades que teniu concedides, s’haurà de formalitzar la demanda mitjançant la presentació del document Sol·licitud de renúncia de pràctiques semipresencials concentrades, degudament signat.