Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / La Facultat / Govern

Equip Directiu

Equip Directiu

Càrrec i funcionsNom
Actualitzat a Març 2019

Degà


 • Les funcions del/de la degà/ana són les pròpies que s’estableixen en el Reglament de la FOOT.
 • Responsable de la igualtat d'oportunitats a la FOOT, en l'àmbit del gènere.

Sostre de vidre_Igualtat

Joan Gispets i Parcerisas

 

 

Joan Gispets

A banda de les altres funcions inherents al càrrec que els encomani la Junta, el degà/ana del centre docent, i la normativa de la Universitat, a continuació es presenten les responsabilitats dels diferents vicedeganats:

Vicedegana de Relacions amb l'Entorn, Comunicació i Promoció


 • Gestionar els convenis Erasmus, així com les accions de promoció.
 • Gestionar la divulgació i comunicació dels assumptes més rellevants de la FOOT.
 • Vetllar pel Diploma Europeu, si s’escau.
 • Organitzar i supervisar activitats extracurriculars.
Mireia Pacheco Cutillas Mireia Pacheco

Vicedegana de Formació per a Professionals


 • Fer proposta de política i estratègia a la comissió de formació per a professionals.
 • Fer proposta de catàleg d’activitats de formació per a professionals anual.
 • Supervisar la gestió i organització de les activitats formatives.
 • Supervisar la gestió econòmica de la Unitat de Formació per a Professionals.
 • Representar el Consell Interuniversitari en el Consell Tècnic per a la Formació per a Professionals dels Òptics Optometristes.
 • Elaborar i presentar a la Comissió permanent de la FOOT el pla d’actuació i la memòria anual de la unitat de Formació per a Professionals.
 • Gestionar els cursos amb l'Institut de Ciències de l’Educació (ICE), pel professorat de la FOOT.
Aurora Torrents Gómez Aurora Torrents

Vicedegana Cap d’Estudis de Màster


 • Coordinadora del Màster en Optometria i Ciències de la Visió.
 • Elaborar la programació acadèmica del Màster: l’encàrrec docent als departaments, les guies docents, el calendari acadèmic, els horaris, i els Treballs Final de Màster (TFM).
 • Coordinació horitzontal, vertical i transversal de les assignatures del Màster.
 • Gestionar les Pràctiques Acadèmiques Externes  (PAES) del Màster.
 • Elaborar l’informe de seguiment del Màster, conjuntament amb el Vicedegà/Vicedegana amb competències de Qualitat o a qui el degà/ana delegui.
 • Coordinar les accions de revisió del pla d’estudis de Màster, si s’escau.

Mª Consuelo

Varón Puentes

 

Coni Varón

Vicedegana Cap d'Estudis de Grau


 • Coordinadora del Grau en Òptica i Optometria
 • Elaborar la programació acadèmica del Grau: l’encàrrec docent, les guies docents, el calendari acadèmic, els horaris, i els Treballs Final de Grau (TFG).
 • Coordinació horitzontal, vertical i transversal de les assignatures del Grau.
 • Gestionar les Pràctiques Acadèmiques Externes  (PAES) del Grau.
 • Elaborar l’informe de seguiment del Grau, conjuntament amb el Vicedegà/Vicedegana amb competències de Qualitat o a qui el degà/ana delegui.
 • Gestionar l’assoliment de la tercera llengua en els estudis de Grau.
 • Gestionar el Pla d’Acció Tutorial (PAT).
 • Supervisar i coordinar el procés d’implementació del pla d’estudis de Grau.

Núria Vila

Vidal

Núria Vila

Vicedegà de Qualitat i Economia


 • Supervisar l’estat econòmic del Centre, així com dissenyar i supervisar el pressupost i el tancament.
 • Gestionar la captació de recursos.
 • Gestionar les convocatòries TIC i d’Equipament docent.
 • Vetllat pel compliment del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) i Informes de seguiment de les titulacions (IST).
Xavier Molinero Albareda Xavier Molinero

Secretària Acadèmica


 • Les funcions del/de la  Secretari/a Acadèmic/a són les pròpies que s’estableixen en el Reglament de la FOOT.
 • Interl·locució entre l'equip directiu i l'estudiantat.
Meritxell Vilaseca Ricart Meritxell Vilaseca

Cap de la Unitat Transversal de Gestió  d'Òptica i Optometria


 • Coordinar i supervisar la gestió acadèmica i econòmica del centre.
 • Participar en l’avaluació i la millora dels processos del centre.
 • Controlar i gestionar les infraestructures i l’equipament del centre.
 • Fer el seguiment del funcionament dels serveis externs del centre.
 • Actuar com a cap del personal d’administració i serveis de la UTG-AOO.
 • Elaborar, segons les directrius del director, la memòria anual del centre.

Imma

Gorgori Ramon

Imma Gorgori

Membre convidat de l'Equip Directiu


Directora del Centre Universitari de la VisióResponsable d'inclusió a la FOOT

Banner Inclusió, (obriu en una finestra nova)

 

Núria Tomàs Corominas

 

Núria Tomàs