Comparteix:

Equip Directiu

Equip Directiu

Càrrec i funcionsNom
Actualitzat a octubre 2023

Degana


 • Les funcions del/de la degà/ana són les pròpies que s’estableixen en el Reglament de la FOOT.

Aurora Torrents Gomez

 

 

A banda de les altres funcions inherents al càrrec que els encomani la Junta, el degà/ana del centre docent, i la normativa de la Universitat, a continuació es presenten les responsabilitats dels diferents vicedeganats:

Vicedegana de Relacions Internacionals

 

 • Responsable de l’obtenció del Diploma Europeu de la FOOT
 • Gestió de la mobilitat IN-OUT de la comunitat
Flors
Viñuela Navarro

Vicedegà Cap d’Estudis de Grau


 • Coordinador del Grau en Òptica i Optometria
 • Elaborar la programació acadèmica del Grau: l’encàrrec docent, les guies docents, el calendari acadèmic, els horaris, i els Treballs Final de Grau (TFG).
 • Gestionar l’assoliment de la tercera llengua en els estudis de Grau.
 • Gestionar el Pla d’Acció Tutorial (PAT).

Marc Argilés Sans

 

Vicedegana de Qualitat i Economia

qualitat.foot@upc.edu


 • Supervisar l’estat econòmic del Centre, així com dissenyar i supervisar el pressupost i el tancament.
 • Gestionar la captació de recursos.
 • Gestionar les convocatòries TIC i d’Equipament docent.
 • Vetllat pel compliment del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) i Informes de seguiment de les titulacions (IST).

Núria Vila

Vidal

Vicedegà  Cap d’Estudis de Màster


 • Coordinador del Màster universitari en Optometria i Ciències de la Visió
 • Elaborar la programació acadèmica del Màster: l’encàrrec docent, les guies docents, el calendari acadèmic, els horaris, i els Treballs Final de Màster (TFM)

Joan Carles Ondategui Parra

Vicedegà de Comunicació i Compromís Social

 

 • Responsable de les accions de promoció dels estudis de la FOOT
 • Responsable de la divulgació i comunicació dels assumptes més rellevants de la FOOT.
 • Responsable de les activitats culturals del 12(V)14
 • Responsable d’inclusió, d’igualtat, d’equitat i de cooperació i voluntariat.

 

 

 

Francisco Javier Burgos Fernandez

Secretari Acadèmic


 • Les funcions del/de la  Secretari/a Acadèmic/a són les pròpies que s’estableixen en el Reglament de la FOOT.
 • Interl·locució entre l'equip directiu i l'estudiantat.
Xavier Molinero Albareda

Cap de la Unitat Transversal de Gestió  d'Òptica i Optometria


 • Coordinar i supervisar la gestió acadèmica i econòmica del centre.
 • Participar en l’avaluació i la millora dels processos del centre.
 • Controlar i gestionar les infraestructures i l’equipament del centre.
 • Fer el seguiment del funcionament dels serveis externs del centre.
 • Actuar com a cap del personal d’administració i serveis de la UTG-AOO.
 • Elaborar, segons les directrius del director, la memòria anual del centre.

Imma

Gorgori Ramon

Membre convidat de l'Equip Directiu


Directora del Centre Universitari de la VisióResponsable projecte Mirades Solidàries
 

Núria Tomàs Corominas