Comparteix:

Qualitat

‎ ‎

Tal i com indica l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió.

 

Cadascun d'aquests processos es vehicula a través de l'anàlisi, elaboració i avaluació, d'una tipologia d'informe i/o memòria de la titulació específic.

 

Les titulacions impartides a la Facultat d'Òptica i Optometria han seguit, a hores d'ara, els processos de Verificació,  Seguiment i Acreditació.

 

Informes:

Informes de VERIFICACIÓ - Informes de SEGUIMENT (UPC) - Informe seguiment Titulacions (AQU)

Informes d'ACREDITACIÓ (UPC)

  Portal de Qualitat, d'Indicadors i d'Enquestes (UPC)
Suggeriments, reclamacions, llista de contactes, reportar incidències i més...

La Xarxa de Qualitat (XQ-UPC)

 

 

Contacte:

Vicedeganat de Qualitat i Economia: