Comparteix:

Competències

Competències genèriques

CG1       Conèixer, dissenyar i aplicar programes de prevenció i manteniment relacionats amb la salut visual de la població.

CG2       Realitzar exàmens visuals amb eficàcia en cada una de les seves fases: anamnesi, elecció i realització de proves diagnòstiques, establiment de pronòstic, elecció i execució del tractament i redacció, si escau, d'informes de remissió que estableixin els nivells de col·laboració amb altres professionals, a fi d garantir la millor atenció possible per al pacient.

CG3       Assessorar i orientar al pacient i familiars durant tot el tractament

CG4     Ser capaç de reflexionar críticament sobre qüestions clíniques, científiques, ètiques i socials implicades en l'exercici professional de l'optometria, entenent els fonaments científics de l'òptica-optometria i aprenent a valorar de forma crítica la terminologia, assaigs clínics i metodologia de la investigació relacionada amb l'òptica-optometria.

CG5       Emetre opinions, informes i peritatges quan sigui necessari.

CG6       Valorar i incorporar les millores tecnològiques necessàries par al correcte desenvolupament de la seva activitat professional.

CG7       Ser capaç de dur a terme activitats de planificació i gestió en un servei o una petita empresa en el camp de l'òptica-optometria

CG8       Ser capaç de planificar i executar projectes d'investigació que contribueixin a la producció de coneixements en l'àmbit d'Optometria, transmetent el saber científic per els mitjans habituals.

CG9       Ampliar i actualitzar les seves capacitats per a l'exercici professional mitjançant la formació continuada.

CG10    Ser capaç de comunicar les indicacions terapèutiques de salut visual i les seves conclusions, al pacient, familiars, i a la resta de professionals que intervenen en la seva atenció, adaptant-se a les característiques socioculturals de cada interlocutor.

CG11     Situar la informació nova i la interpretació de la mateixa en el seu context.

CG12     Demostrar la comprensió de l'estructura general de l'optometria i les seves connexions amb altres disciplines específiques i altres complementàries.

CG13   Demostrar i interpretar mètodes d'anàlisis crítics/ques, desenvolupament de teories i la seva aplicació al camp disciplinari de l'optometria.

CG14     Demostrar que posseeix coneixements, habilitats i destreses en l'atenció sanitària del pacient.

CG15     Demostrar capacitat per actuar com a agent d'atenció primària visual.

CG16    Demostrar capacitat per participar de forma efectiva en grups de treball unidisciplinars i multidisciplinaris en projectes relacionats amb l'optometria.

CG17    Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional, respectant l'autonomia del pacient, els seus determinants genètics, demogràfics, culturals i socioeconòmics, integrant els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions, aplicant els principis de justícia social en la pràctica professional, en un context mundial en transformació.

CG18     Adquirir la capacitat per a realitzar una gestió clínica centrada en el pacient, en l'economia de la salut i en l'ús eficient dels recursos sanitaris, així com la gestió eficaç de la documentació clínica amb especial atenció a la confidencialitat.

 

Competències específiques

CE01      Conèixer el comportament dels fluids i dels fenòmens de superfície. Comprendre els fenòmens ondulatoris a partir de les oscil·lacions i de les ones mecàniques. Conèixer els camps elèctrics i magnètics fins arribar al camp electromagnètic i les ones electromagnètiques.

CE02      Determinar la funció dels aparells i sistemes del cos humà. Conèixer els principis i les bases dels processos biològics implicats en el funcionament normal del sistema visual. Reconèixer amb mètodes macroscòpics i microscòpics la morfologia i estructura de teixits, òrgans i sistemes del cos humà. Conèixer i descriure macroscòpicament i microscòpicament les estructures que composen el sistema visual i els annexes oculars. Conèixer la estructura cel·lular, el desenvolupament embrionari i la organogènesis. Determinar el desenvolupament del sistema visual. Conèixer els diferents microorganismes involucrats en les malalties del sistema visual. Conèixer les propietats i funcions dels diferents elements que composen el sistema visual.

CE03      Demostrar coneixements bàsics de geometria i anàlisi matemàtic. Aplicar el mètodes generals de la estadística a la optometria i ciències de la visió.

CE04      Conèixer el procés de formació de imatges i propietats dels sistemes òptics. Conèixer les aberracions dels sistemes òptics. Conèixer els fonaments i lleis radiomètriques i fotomètriques.

CE05      Conèixer l'estructura de la matèria, els processos químics de dissolució i la estructura, propietats i reactivitat dels compostos orgànics. Conèixer la composició i estructura de les molècules que formen els éssers vius. Comprendre les transformacions de unes biomolècules en altres. Estudiar les bases moleculars de l’emmagatzemament i de la expressió de la informació biològica. Aplicar coneixements bioquímics al ull i al procés de la visió.

CE06      Reconèixer l'ull com a sistema òptic. Conèixer els models bàsics de visió. Conèixer els paràmetres i els models oculars.

CE07      Conèixer i gestionar material i tècniques bàsiques de laboratori.

CE08      Conèixer la propagació de la llum en mitjans isotròpics, la interacció llum-matèria, les interferències lluminoses, els fenòmens de difracció, les propietats de superfícies monocapes i multicapes i els principis del làser i les seves aplicacions.

CE09    Conèixer els principis, la descripció i característiques dels instruments òptics fonamentals, així com dels instruments que s'utilitzen en la pràctica optomètrica i oftalmològica.

CE10      Conèixer i calcular els paràmetres geomètrics, òptics i físics més rellevants que caracteritzen tot tipus de lent oftàlmica utilitzada en prescripcions optomètriques i saber relacionar-ho amb les propietats que intervenen en el procés d'adaptació. Conèixer els processos de selecció, fabricació i disseny de les lents. Capacitar per al càlcul dels paràmetres geomètrics de sistemes de compensació visual específics: baixa visió, lents intraoculars, lents de contacte i lents oftàlmiques.

CE11      Conèixer les propietats físiques i químiques dels materials utilitzats en la òptica i optometria.

CE12     Conèixer i gestionar les tècniques per a l'anàlisi, mesura, correcció i control dels efectes dels sistemes òptics compensadors sobre el sistema visual, amb la finalitat d'optimitzar el disseny i l’adaptació dels mateixos. Ser capaç de gestionar les tècniques de centrat, adaptació, muntatge i manipulació de tot tipus de lents, de una prescripció optomètrica, ajuda visual, ullera de protecció. Habilitat per a prescriure, controlar i fer el seguiment de les correccions òptiques. Identificar i analitzar els factors de risc mediambientals i laborals que poden causar problemes visuals.

CE13     Comprendre els factors que limiten la qualitat de la imatge retiniana. Conèixer els aspectes espacials i temporals de la visió. Ser capaç de realitzar proves psicofísiques per determinar els nivells de percepció visual. Conèixer el funcionament de la retina com a receptor d'energia radiant. Conèixer els models bàsics de visió del color, forma i moviment. Conèixer les modificacions lligades a l'envelliment en els processo perceptius. Ser capaç de mesurar i interpretar les dades psicofísiques obtingudes en l'avaluació de la percepció visual.

CE14    Comprendre els aspectes psicològics en la relació entre l'òptic-optometrista i el pacient. Conèixer el sistema sanitari espanyol i els aspectes bàsics relacionats amb la gestió dels serveis de salut, fonamentalment els que estiguin relacionats amb l'atenció i rehabilitació de la salut. Conèixer i aplicar les tècniques d'educació sanitària i els principals problemes genèrics de salut ocular. Conèixer els principis de salut i malaltia. Capacitat per actuar com agent d'atenció primària visual. Conèixer els fonaments i tècniques d'educació sanitària i els principals programes genèrics de salut als que l’optometrista ha de contribuir des del seu àmbit d'actuació.

CE15    Adquirir habilitats de treball en equip com unitat en la que s'estructuren de forma uni o multidisciplinari els professionals i demés personal relacionats amb la salut visual.

CE16    Adquirir la capacitat per exercir la professió amb respecte a l'autonomia del pacient, a les seves creences, cultura, determinants genètics, demogràfics i socioeconòmics, aplicant els principis de justícia social i comprenent les implicacions ètiques en un context mundial en transformació.

CE17     Conèixer les manifestacions dels processos patològics i els mecanismes per els que es produeixen les principals malalties humanes. Reconèixer els diferents tipus de mecanismes i processos fisiopatològics que desencadenen malalties oculars. Conèixer els símptomes de les malalties visuals i reconèixer els signes associats a les mateixes. Reconèixer les alteracions que modifiquen el funcionament normal i desencadenen processos patològics que afecten a la visió. Detectar i valorar els principals trastorns oftalmològics, amb la finalitat de remetre als pacients a l'oftalmòleg per al seu estudi i tractament. Conèixer les manifestacions de les malalties sistèmiques a nivell ocular. Conèixer els models epidemiològics de les principals patologies.

CE18    Conèixer i aplicar els procediments i indicacions dels diferents mètodes d'exploració clínica i les tècniques diagnòstiques complementàries. Conèixer les tècniques actuals de cirurgia ocular i tenir capacitat per a realitzar les proves oculars incloses en l’examen pre i post-operatori. Conèixer i aplicar les noves tecnologies en el camp de la clínica optomètrica.

CE19      Conèixer les formes de presentació i vies d'administració generals dels fàrmacs. Conèixer els principis generals de la farmacocinètica i farmacodinàmica. Conèixer les accions farmacològiques, els efectes colaterals i interaccions dels medicaments. Conèixer els preparats tòpics oculars, amb especial atenció al ús dels fàrmacs que faciliten l’examen visual i optomètric. Conèixer els efectes sistèmics adversos més freqüents després de l'aplicació dels fàrmacs tòpics oculars habituals.

CE20    Capacitat per mesurar, interpretar i tractar els defectes refractius. Conèixer els mecanismes sensorials i oculomotors de la visió binocular. Conèixer els principis i tenir las capacitat per mesurar, interpretar i tractar les anomalies acomodatives i de la visió binocular. Desenvolupar habilitats de comunicació, de registre de dades i d'elaboració d'històries clíniques. Adquirir destresa per a la interpretació i judici clínic dels resultats de les proves visuals, per establir el diagnòstic i el tractament més adient. Adquirir destresa en les proves instrumentals d’avaluació de les funcions visual i de salut ocular. Saber realitzar una anamnesis complerta. Conèixer, aplicar i interpretar les proves instrumentals relacionades amb els problemes de salut visual. Adquirir les habilitats clíniques necessàries per a l’examen i tractament de pacients. Adquirir la capacitat per examinar, diagnosticar i tractar anomalies visuals posant especial èmfasi en el diagnòstic diferencial.  Conèixer la naturalesa i organització dels diferents tipus d'atenció clínica. Conèixer els diferents protocols aplicats als pacients.

CE21      Dissenyar, aplicar i controlar programes de teràpia visual.

CE22      Conèixer i aplicar ajudes òptiques i no òptiques per a la baixa visió.

CE23     Conèixer les propietats dels tipus de lents de contacte i pròtesis oculars. Conèixer la geometria i propietats fisicoquímiques de la lent de contacte i associar-les a les particularitats oculars i refractives. Conèixer y utilitzar protocols clínics i instrumentals en l'exploració associada a l'adaptació de lents de contacte. Conèixer les dissolucions de manteniment, diagnòstic i tractament i associar-les amb les característiques lenticulars i oculars. Aplicar els procediments clínics associats a l'adaptació de lents de contacte davant diferents disfuncions refractives i oculars. Aplicar tècniques de modificació controlada de la topografia corneal amb l'ús de lents de contacte. Detectar, valorar i resoldre anomalies associades a portar lents de contacte. Adaptar lents de contacte i pròtesis oculars en la millora de la visió i l'aspecte extern de l'ull.

CE24      Conèixer i aplicar tècniques de cribratge visual aplicats a les diferents poblacions

CE25      Conèixer els aspectes legals i psicosocials de la professió

CE26      Pràctiques preprofessionals, amb una avaluació final de competències, i que permeti a l'alumne incorporar els valors professionals i competències dirigits a: aplicar els coneixements adquirits en els mòduls anteriors en establiments d'òptica, clíniques i hospitals, centres de salut, i empreses del sector. Realitzar activitats clíniques relacionades amb la refracció, exploració visual, adaptació de lents de contacte, entrenament visual i baixa visió. Aplicar les tècniques de muntatge de correccions o compensacions visuals en ulleres i possible retoc de lents de contacte. Prendre contacte amb la comercialització dels productes, aprovisionament, emmagatzematge, conservació i informació. Conèixer i aplicar les tècniques de fabricació d'ajudes visuals i instruments òptics i optomètrics. Conèixer els diferents protocols d'actuació en funció del pacient. Conèixer les indicacions i procediment de realització i interpretació de les proves complementàries necessàries en la consulta de visió. Realitzar el protocol d'atenció a pacients a la consulta/clínica optomètrica. Realitzar una història clínica adequada al perfil del pacient. Seleccionar i aplicar correctament en cada cas totes les destreses, habilitats i competències adquirides en optometria. Fomentar la col·laboració amb altres professionals sanitaris. Comunicar i informar al pacient de tots els actes i proves que es realitzaran i explicar clarament el resultats i seu diagnòstic

CE27      Treball final de grau: matèria transversal en que el treball es realitzarà associat a diferents matèries.

Competències transversals

CT1     Emprenedoria i innovació. Conèixer i entendre la organització d'una empresa i les ciències que regeixen la seva activitat; tenir capacitat per entendre les normes laborals i les relaciones entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici.

CT2     Sostenibilitat i compromís social. Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar; tenir capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; aconseguir habilitats per utilitzar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, la economia i la sostenibilitat.

CT3     Comunicació eficaç oral i escrita. Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes de la mateixa especialitat.

CT4    Treball en equip. Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com a un membre més o realitzant tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles.

CT5     Ús solvent dels recursos de la informació. Gestionar l’adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació en l'àmbit d'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

CT6      Aprenentatge autònom. Detectar les diferències en el mateix coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.

CT7    Tercera llengua. Conèixer una tercera llengua, preferentment l'anglès, amb un nivell adequat oral i escrit i en consonància amb les necessitats que tindran els titulats i titulades.