Comparteix:

Avaluació curricular

Aprovat a la Comissió d'Avaluació Acadèmica (CAA) de 17/06/2020

Un bloc curricular (BC) és un conjunt d'assignatures amb uns objectius formatius comuns que s'avaluen de forma global mitjançant l'avaluació curricular.   L'avaluació curricular és responsabilitat de la Comissió Permanent del centre, formada per professors, estudiants i PAS de la FOOT

A l’inici del curs acadèmic, cada centre ha de fer públic el calendari d’avaluacions curriculars dels plans d’estudis que imparteix.

Un estudiant és declarat APTE d’un BC quan les qualificacions numèriques de les assignatures que l’integren són iguals o majors que 5,0.

Com a norma general, els blocs curriculars es tancaran automàticament.

  • La nota mitjana ponderada del BC ha de ser igual o més gran que 5,0.
  • No es compensarà cap assignatura amb qualificació inferior a 4.

Els estudiants que NO vulguin la compensació automàtica de les assignatures ho hauran de sol·licitar mitjançant instància a la secretaria del centre. Malgrat això, la Comissió  té potestat per fer les excepcions que consideri convenients a aquesta normativa.

 
Els Blocs Curriculars del estudis de Grau en Òptica i Optometria en aquest Centre són els següents:
 

  • Fase Inicial (FS): Constituït per les 10 assignatures de primer curs (Q1 i Q2):
  • Segon Bloc Curricular(BC2): Constituït per la resta d'assingatures del Grau: