Comparteix:

Normativa Permanencia

Quadre resum de la normativa de permanència

FASE INICIAL

 

 

Permanència

A efectes de permanència,  cal aprovar un mínim de 60 ECTS ( 54 superats i 1 assignatura suspesa amb nota ≥4) de la Fase Inicial dels estudis de Grau en un termini màxim de 2 anys acadèmics (4 anys si es cursen els estudis a temps parcial).

No es tenen en compte pel que fa a la permanència els crèdits obtinguts per reconeixement, convalidació o adaptació.

Normativa aprovada a la Comissió Permanent de 17/06/2020

 

PREREQUISITS I COREQUISITS
No es poden establir prerequisits i/o corequisits entre les assignatures de la Fase Inicial.

Un cop superada la FASE INICIAL

Definició de conceptes

Un cop l'estudiant ha superat la Fase Inicial, la FOOT fa el seguiment del seu rendiment acadèmic a partir de l'obtenció del quocient entre els crèdits que ha matriculat i els crèdits que ha superat cada quadrimestre.  Per al còmput d'aquest quocient (que s'anomena paràmetre de rendiment acadèmic) no es tenen en compte els crèdits obtinguts per convalidació i/o reconeixement. 

Característiques

En els estudis del Grau en Òptica i Optometria, quan un estudiant obté, durant dos quadrimestres consecutius, un paràmetre de rendiment acadèmic inferior a 0,5 el centre li assigna un tutor que l'orienti en la seva matrícula.

Posteriorment: si l'estudiant obté un paràmetre de rendiment acadèmic inferior a 0,3 durant tres quadrimestres consecutius es produeix, excepte en casos justificats, la desvincul·lació automàtica dels estudis durant un període màxim de dos cursos acadèmics.
En aquest marc, l'estudiant té dret a demanar al centre que, per raons que haurà de justificar,  no se li tingui en compte el paràmetre de rendiment d'un quadrimestre determinat.

Així mateix, si de l'evolució del paràmetre de rendiment en resulta la seva desvincul·lació automàtica durant dos anys i considera que hi ha raons que justificarien que aquesta mesura no se li apliqués (malaltia durant el quadrimestre, etc.), també pot presentar una sol·licitud al centre amb les al·legacions que consideri oportunes.

Procediment i terminis

Cas que  l'estudiant  hagi estat desvinculat pot sol·licitar al Deganat de la FOOT la continuïtat dels estudis presentant una instància a la seu electrònica UPC.
 
La publicació dels resultats del paràmetre de rendiment es realitza l'endemà de la reunió de la Comissió d'Avaluació Curricular.

 

Terminis     

Data de publicació dels afectats per la normativa del paràmetre de rendiment: dos dies després de l'Avaluació Curricular.