Comparteix:

Informació imprescindible per a la realització de pràctiques clíniques amb pacients menors

La Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, en l’apartat 5 de l’article 13, introduït per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de Protecció a la infància i a l’adolescència, estableix el següent:

 

«5. Serà requisit per a l'accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans. A aquest efecte, qui pretengui l'accés a aquestes professions, oficis o activitats haurà d’acreditar aquesta circumstància mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals.


Sense aquesta acreditació no podreu realitzar les pràctiques clíniques de les assignatures que impliquin contacte amb pacients.

  • Assignatures del GOO: OCC, Dispensació i Muntatge d'Ulleres I i II, Contactologia Clínica I i II, Optometria Clínica I i II, PAE'S o qualsevol optativa amb pràctiques clíniques 
  • Totes les assignatures del MUOCV.
  • El TFG/TFM que impliqui contacte amb menors

L'Acord núm. 148/2016 del Consell de Govern pel qual s’aprova l’acord relatiu al certificat de delictes de naturalesa sexual estableix:

 

III. No obstant, en tots aquells casos en què, per les especialitats de la seva activitat (tals com Campus d'Estiu, extensió universitària o altres activitats dirigides a menors d’edat així com en cas d’estudiants, PAS o PDI que, en exercici de les seves funcions, realitzi estades o pràctiques en centres o entitats on hi hagi menors d’edat), el personal afectat haurà d’aportar a la UPC l'oportuna certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals. La presentació del certificat s’haurà de renovar amb una periodicitat anual mentre durin les activitats i s’ha de comunicar immediatament a la UPC qualsevol canvi respecte al contingut del mateix.

 

 

RECORDEU: que si no disposem de l'autorització o del certificat corresponent abans de l'inici de les pràctiques clíniques, no les podreu realitzar.

NOTA: aquest certificat té una caducitat d'un any,  una vegada caducat cal aportar-ne un de nou

 

 

 

```