Comparteix:

Avaluació curricular

Modificada a la Comissió d'Avaluació Acadèmica (CAA) de 11/07/2014

Un bloc curricular (BC) és un conjunt d'assignatures amb uns objectius formatius comuns que s'avaluen de forma global mitjançant l'avaluació curricular.   L'avaluació curricular és responsabilitat de la Comissió Permanent del centre, formada per professors, estudiants i PAS de la FOOT

A l’inici del curs acadèmic, cada centre ha de fer públic el calendari d’avaluacions curriculars dels plans d’estudis que imparteix.

Un estudiant és declarat APTE d’un BC quan les qualificacions numèriques de les assignatures que l’integren són iguals o majors que 5,0.

Com a norma general, els blocs curriculars es tancaran automàticament encara que a l’estudiant li manqui superar un màxim d’una assignatura si s’acompleixen els següents requisits:

 • La nota mitjana ponderada del BC ha de ser igual o més gran que 5,0.
 • No es compensarà cap assignatura amb qualificació inferior a 4.

Els estudiants que NO vulguin la compensació automàtica de les assignatures ho hauran de sol·licitar mitjançant instància a la secretaria del centre.   Malgrat això, la Comissió  té potestat per fer les excepcions que consideri convenients a aquesta normativa.

 
Els Blocs Curriculars del estudis de Grau en Òptica i Optometria en aquest Centre són els següents:

GOO Blocs Curriculars

 

 • Fase Inicial (FS): Constituït per les 9 assignatures de primer curs (Q1 i Q2):
  • Anatomia general (6 ECTS)
  • Física (7,5 ECTS)
  • Matemàtiques per a l’òptica i l’optometria (7,5 ECTS)
  • Òptica geomètrica i instrumental (9 ECTS)
  • Anatomia del sistema visual (6 ECTS)
  • Òptica física (6 ECTS)
  • Òptica Visual  (6 ECTS)
  • Psicologia en atenció visual  (6 ECTS)
  • Química per a ciències de la visió  (6 ECTS)
 • Segon Bloc Curricular(BC2): Constituït per les 10 assignatures de segon curs (Q3 i Q4):
  • Fisiologia i bioquímica general i ocular (6 ECTS)
  • Instruments optomètrics (6 ECTS)
  • Materials Òptics (6 ECTS)
  • Motilitat i percepció binoculars (6 ECTS)
  • Procediments clínics en Optometria (6 ECTS)
  • Communication (3 ECTS)
  • Disfuncions de la Visió Binocular (9 ECTS)
  • Farmacologia ocular (6 ECTS)
  • Lents oftàlmiques (6 ECTS)
  • Patologia ocular (6 ECTS)

 

 • Tercer Bloc Curricular(BC3): Constituït per les 8 assignatures obligatòries de tercer i quart curs (Q5, Q6 i Q7):
  • Adaptació i muntatge d’ulleres (9 ECTS)
  • Contactologia bàsica (6 ECTS)
  • Microbiologia general y ocular (6 ECTS)
  • Optometria Infantil i geriàtrica (9 ECTS)
  • Casos clínics en Optometria (6 ECTS)
  • Contactologia aplicada (9 ECTS)
  • Psicofísica i neurofisiologia de la visió (7,5 ECTS)
  • Optometria i Contactologia Clíniques (7,5 ECTS)

 

 • Bloc Optatiu (BOP): 36 ECTS
  El constitueixen les assignatures d’especialització que l’estudiant esculli de l’oferta anual de la Facultat i les pràctiques d’especialització professional i clínica, si es fan.