Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Curs Actual / Pràctiques Acadèmiques Externes (PAE's)

Pràctiques Acadèmiques Externes

Les pràctiques acadèmiques externes constitueixen una activitat de naturalesa formativa realitzada per l’estudiantat universitari i supervisada per la Universitat, l’objectiu de les quals és permetre’ls aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, i així afavorir l’adquisició de competències que els preparin per a l’exercici d’activitats professionals, facilitin la seva ocupabilitat i fomentin la seva capacitat emprenedora.

 • Hauran de garantir que la formació rebuda per l’estudiantat estigui relacionada amb les competències i coneixements a adquirir en el estudis cursats, en relació amb l’àmbit de coneixement dels estudis (en cap cas poden referir- se únicament a les competències transversals)

 • Com a norma general el temps de les pràctiques no es computa als efectes d’antiguitat ni eximeix del període de prova.

 • De la seva realització no deriven, en cap cas, obligacions pròpies d’una relació laboral, ni el seu contingut pot donar lloc a la substitució de la prestació laboral pròpia de llocs de treball.

 • Les tasques de suport administratiu i a la docència no es podran considerar pràctiques externes.

Els estudiants de grau podran fer pràctiques externes a partir del sisè quadrimestre i, per poder cursar-les, han de tenir superats un mínim de 120 ECTS superada l’avaluació curricular de primer curs i complir els requisits entre assignatures. L’estudiantat de màster està exempt d’aquest requisit.

 MÀX 900 hores X curs

Com a norma general, podreu realitzar com a màxim 900 hores de pràctiques acadèmiques externes per curs acadèmic (període comprés entre el 16 de setembre d'un any fins el 15 de setembre de l'any següent.)

 MÀX hores X titulació

El nombre d'hores de dedicació a les pràctiques externes (curriculars i extracurriculars) que un estudiant pot dedicar al llarg dels estudis serà com a màxim i en funció de la duració en ECTS del pla d'estudis de:

  • GRAU 240 ECTS: màxim 1.800h.
  • Master de 60 ECTS:màxim de 600h.

Les pràctiques externes, tant les curriculars com les extracurriculars, no han de comprometre el rendiment acadèmic dels estudiants. Els centres docents, en funció del rendiment dels estudiants, podran establir limitacions, o fins i tot denegar la possibilitat de realitzar pràctiques acadèmiques externes extracurriculars.

Poden participar en convenis de cooperació educativa tots els estudiants matriculats en qualsevol centre docent depenent de la UPC.

Els centres docents podran establir limitacions o fins i tot denegar la posibilitat de realitzar pràctiques externes extracurriculars, en funció del rendiments dels estudiants.

No es podran reconèixer les pràctiques extracurriculars per pràctiques curriculars. L'estudiant deurà prendre la decisió al moment de sol·licitar les pràctiques.

Les pràctiques es formalitzen mitjançant la signatura de convenis de cooperació educativa i un projecte formatiu entre l'estudiant, la Universitat i l'empresa o institució que acull a l'estudiant. La gestió administrativa dels convenis de cooperació educativa es fa de forma digital a través del portal PRISMA/e-Secretaria.

L'estudiant ha d'informar a la universitat a través del correu organitzacio.docent.foot@upc.edu de les dades per iniciar el conveni amb un mínim de 10 dies hàbils abans de començar les pràctiques. Les dades a informar són:

  • Empresa

  • CIF

  • DNI

  • Raó Social

  • Tutor empresa

  • e-mail tutor

  • DNI tutor

  • Responsable de facturació

  • e-mail Responsable facturació

  • Representant legal

  • e-mail Representant legal

  • Tipus pràctiques

  • Hores totals

  • ECTS a matricular

  • Data inici

  • Data fi

  • Ajut per l'estudi €/h

S'ha de tenir l'assegurança escolar durant les pràctiques, si l'estudiant té més de 28 anys, haurà de contractar una assegurança privada. La UPC té signat un conveni amb la Correduria d'Asesegurances CONFIDE. L'assegurança escolar cobreix períodes d'un any que va des del 16 de setembre fins el dia 15 de setembre de l'any següent.

Modalitats - Pràctiques curriculars i extracurriculars

Pràctiques Curriculars:

Són activitats acadèmiques integrants del pla d'estudis. Això suposa que s'han de matricular, que han de tenir un tutor, i que s'avaluen i qualifiquen. Les pràctiques externes s'han de realitzar per la totalitat dels crèdits marcats al pla d'estudis.

 • PLA 2009: El nombre de crèdits optatius a matricular en concepte de pràctiques acadèmiques externes ha de ser d'un mínim de 12 ECTS (360 hores) i d'un màxim de 18 ECTS (540 hores), podent-se matricular en blocs de 6 ECTS (180 hores) fins a completar el total de crèdits necessaris.

 • PLA 2020: Tots els estudiants cursaran 18ECTS obligatoris a 4rt curs, preferentment en una de les òptiques del patronat (aquests ECTS no es poden reconèixer per experiència professional).

Pràctiques Extracurriculars:

L’estudiant pot realitzar, amb caràcter voluntari, pràctiques extracurriculars al llarg dels seus estudis. A diferència de les curriculars, no formen part del pla d’estudis ni de l’expedient acadèmic; però sí que s’incorporaran al Suplement Europeu del títol. Si l'estudiant fa pràctiques dins d'un programa de mobilitat i en aquell quadrimestre/curs no té matrícula, haurà d'abonar els serveis administratius.

Hores màximes que es poden realitzar: 900h per curs acadèmic i 1800h en el total dels estudis

Tipologia de les pràctiques

Pràctiques a entitats col·laboradores,en empreses, institucions i entitats públiques i/o privades, d'àmbit nacional,excepte als centres assignats exclusivament per al Màster consultar relació de centres

Pràctiques internacionals

Com les pràctiques que l'estudiantat o Erasmus realitza com a continuació d'una estància en una altra universitat; les que l'estudiantat fa mitjançant beques d'altres entitats i a les que no hi ha una universitat estrangera com a soci; o les que realitza un estudiant a una empresa a l'estranger sense que hi hagi una universitat estrangera com a soci.

 

IMPORTANT: l’estudiant ha de tenir contractada una assegurança de viatge, atès que no queda cobert amb l’assegurança escolar que només té cobertura al territori nacional.

Pràctiques a la pròpia Universitat (CUV)

Pràctiques a la pròpia Universitat (CUV) , es garantirà que la formació rebuda i les tasques que es desenvoluparan están plenament relaccionats amb els coneixements adquirits als estudis cursats. En cap cas, les tasques de suport a la docència es podrán considerar pràctiques externes. Es poden fer entre 3 i 18 crèdits de PAE's al CUV (tot i que la matrícula haurà de ser mínim de 12 crèdits), en blocs mínims de 3 crèdits (90 hores).

 • Es poden fer pràctiques d'optometria i/o de gestió.
 • Si teniu interès en qualsevol de les dues modalitats que es proposen, adreceu-vos a recepció del CUV (presencialment o a cuv.info@upc.edu) mostrant el vostre interès.
 • Per fer les pràctiques d'optometria s'ha d'haver cursat, com a mínim, l'assignatura de casos clínics.
 • Per fer les pràctiques de gestió s'ha d'haver cursat, com a mínim, l'assignatura de casos clínics o be haver cursat prèviament el cicle formatiu d'òptica d'ullera.

Més informació a https://cuv.upc.edu/ca/docencia/grau/practiques-externes-pae/practiques-externes-pae

Règim econòmic. Preu orientatiu

La normativa estableix que l'estudiantat te dret a percebre, una aportació econòmica de l'entitat col·laboradora en concepte de borsa d'ajut l'estudi. Les pràctiques acadèmiques externes són, amb caràcter general, remunerades.

El preu orientatiu és d'entre 8 i 20 euros l'hora, i la FOOT estableix un mínim de 6 euros l'hora. Les pràctiques del màster no són remunerades.

Com pots ser tutor del practicum extern al Grau en òptica i optometria?

Necessito un estudiant en pràctiques, què puc fer?

 • El més ràpid i àgil és posar un anunci a la nostra Borsa de Treball: https://footlaboral.upc.edu

Un cop publicada l’oferta, quin procediment es segueix per a cobrir la plaça?

 • Un cop validada pel gestor de la FOOT, l'oferta es farà pública i estarà activa durant 4 mesos. Els estudiants interessats podran contactar per telèfon i/o correu electrònic amb la persona responsable de l'oferta.

Es pot fer un CCE amb una empresa familiar?

 • No es poden formalitzar Convenis de Cooperació Educativa si l'empresari i l'alumne tenen una relació de parentiu fins a un segon grau.

Quins són els avantatges d’un conveni de cooperació educativa?

 • No s'estableix cap relació contractual entre l'empresa i l'estudiant, la naturalesa del conveni és acadèmica (Reial Decret 592/2014) i per tant NO és d'aplicació la vigent legislació laboral.
Disposar de personal en formació avançada en les diferents àrees tecnològiques i conèixer candidats per incorporar-se a l'empresa en un futur.
La relació s'estableix per convenis de cooperació educativa que signen l'empresa, l'estudiant i la universitat.
El conveni es pot rescindir, modificar o, si és posible, ampliar en qualsevol moment.

 Si no m’acaba d’agradar l’estudiant, què puc fer?

 • En qualsevol moment es pot rescindir el conveni. Només cal lliurar el document diligència de baixa, amb el motiu de la baixa, la data i les signatures de l’empresa i l’estudiant.

Quin és el màxim d’hores que un estudiant pot fer en la modalitat de conveni?

 • Grau de 240 crèdits ECTS: màxim 900 hores per curs acadèmic.
 • Màster de 60 crèdits ECTS: màxim de 600 hores per curs acadèmic
 • El curs acadèmic va de 16 de setembre fins al 15 de setembre de l'any següent.

Pràctiques CURRICULARS que són?

 • L'estudiant podrà reconèixer 12 o 18 ECTS optatius per pràctiques externes tenint en compte que 1 ECTS equival a 30h de feina. Aquestes pràctiques seran prèviament matriculades i seran curriculars a tots els efectes.
La dedicació de l'estudiant ha de ser compatible amb els seus estudis. Les pràctiques en empreses són complementàries als estudis d'Òptica

Quins costos están associats a un conveni de cooperación educativa?

 • En compensació pel treball realitzat, i d'acord amb l'interès i la proposta de l'empresa, aquesta es compromet a pagar directament a l'estudiant una quantitat entre 8 i 20€/hora (tot i que s'accepta 6€/h), en concepte de borsa o ajut a l'estudi, que es fixa en el moment de signar el conveni. Així mateix, la Universitat Politècnica de Catalunya facturarà directament a l'empresa el 15,7% del total pagat a l'estudiant en concepte de despeses de gestió. El cost total que l'estudiant representa per a l'empresa és l'import total de la beca, el 15,7% d'aquesta quantitat i la quota al Sistema de la Seguretat Social.
L'empresa haurà de fer una retenció mínima de IRPF vigent

Quina cobertura territorial te l’assegurança escolar?

 • L'assegurança escolar té cobertura al territori nacional, no essent exportable a altres països. Per realitzar pràctiques fora del territori nacional s'haurà de contractar una pòlissa voluntària que tingui cobertura al país en el que realitzi la pràctica.

Queda cobert l’estudiant en pràctiques en els seus desplaçaments?

 • Tots els desplaçaments quedaran coberts per l'assegurança escolar sempre i quan estiguin relacionats amb l'objecte del conveni i que es realitzin dins el territori nacional.