Comparteix:

Convalidacions i reconeixements

Sol·licitud reconeixement/convalidacions d'assignatures per altres estudis universitaris
Per a sol·licitar convalidacions o reconeixements al Grau en Òptica i Optometria d'assignatures cursades en altres estudis universitaris , s'ha de presentar la documentació a través de la seu electrònica de la UPC al següent enllaç:

La documentació que cal presentar és:
(1) En el cas que la certificació no tingui signatura electrònica ni codi segur de verificació (CSV), caldrà aportar original o fotocòpia compulsada abans de la matrícula.

 

Un cop validada la sol·licitud i la documentació per la FOOT, es generarà la taxa corresponent a l’estudi de reconeixements/convalidacions. La secretaria del centre (gestio.academica.foot@upc.edu) contactarà amb la persona interessada amb les instruccions corresponents per fer el pagament.