Comparteix:

Permanència a la Fase Inicial/Selectiva

Definició de conceptes

En el marc de la UPC s'estableix un rendiment acadèmic mínim en determinades fases dels estudis per tal que l'estudiant pugui continuar els mateixos. En aquest procediment ens centrarem en els aspectes relacionats amb la Fase Inicial o Selectiva dels estudis.

En el cas dels estudis que s'imparteixen a la FOOT, el primer curs en què  s'estructuren els estudis s'anomena Fase Inicial (en el cas del Grau).  Pel que fa al Màster Universitari en Optometria i Ciències de la Visió, si bé no disposa específicament d'un Fase Inicial o Selectiva, li és també d'aplicació la normativa de permanència del primer any acadèmic, com s'explica en el següent apartat.

Característiques

La normativa de permanència d'aquesta fase afecta dos aspectes, al rendiment mínim durant l'any acadèmic de la primera matrícula de l'estudiant i, un cop superat aquest llindar, al rendiment acadèmic a la Fase Inicial dels Estudis o a la Fase Selectiva, segons sigui el cas (és a dir, el corresponent al primer curs del pla d'estudis).

Les condicions per a cada cas, són: Rendiment mínim durant el primer any acadèmic:

 • Per al Grau en Òptica i Optometria: 12 crèdits.
 • Per al Màster en Optometria i Ciències de la Visió: 15 crèdits

 Rendiment mínim i termini màxim per a superar la Fase Inicial :

 • Per al Grau en Òptica i Optometria pla 2020:
   • L'estudiant a temps complert ha de superar la Fase Inicial en un termini màxim de 2 cursos acadèmics. Supera aquesta fase si aprova 60 crèdits dels 60 que conformen el primer curs del pla d'estudis.
   • L'estudiant a temps parcial ha de superar la Fase Inicial en un termini màxim de 4 cursos acadèmics. Supera aquesta fase si aprova 60 crèdits dels 60 de que està composat el primer curs del pla d'estudis.
 • Per al Màster Universitari en Optometria i Ciències de la Visió aquesta condició no li és d'aplicació.
   
Cal tenir present que per al còmput de crèdits superats no es tenen en compte els crèdits convalidats i/o reconeguts.

En el cas que l'alumne no superi algun d'aquests rendiments mínims, el centre ho publicarà l'endemà de la reunió de la Comissió d'Avaluació Curricular.

La no superació d'algun dels dos llindars de rendiment mínim comporta la impossibilitat per a l'alumne de continuar els estudis durant el proper curs acadèmic. Una vegada transcorregut aquest termini, si es vol reiniciar els mateixos estudis, pot fer-ho al cap de dos anys si obté l'autorització prèvia del rector i si torna a tenir plaça assignada per la via de preinscripció que els estudis tinguin establerta.

Això no obstant, si l'estudiant és declarat no apte de primer any acadèmic o de Fase Inicial, pot optar per presentar una instància per demanar un quadrimestre més per superar els crèdits que li falten. Al següent apartat s'explica el procediment i terminis per a aquest tràmit.
Consulta aqui la NORMATIVA 

Procediment i terminis

Les estudiantes i estudiants de Grau que cursen el primer any acadèmic o la fase inicial dels estudis i que l’han d’interrompre temporalment per algun motiu de caràcter excepcional, poden sol·licitar a la Direcció del centre una pròrroga, per un període determinat, per tal que el mateix no li compti a efectes de la normativa de permanència a la Fase Inicial.

Cas que l'estudiant declarat no apte vulgui sol·licitar a la Direcció del Centre la continuïtat dels estudis (concessió d'un quadrimestre més per superar els crèdits que li falten), haurà de presentar una sol·licitud a través de l'e-Secretaria.