Comparteix:

Reavaluació - GOO

REAVALUACIÓ AL GRAU EN ÒPTICA i OPTOMETRIA Pla 2020

El procés de reavaluació consisteix a valorar el grau d’assoliment dels resultats de l’aprenentatge de l’assignatura, un cop l’estudiant no ha superat els processos d’avaluació habituals previstos en la guia docent de l’assignatura. Aquesta reavaluació s’ha d’adaptar a les característiques de les competències i activitats formatives programades.


1. Assignatures reavaluables
Totes les assignatures del Grau en Òptica i Optometria, Pla 2020, són reavaluables.


2. Període de reavaluació
El calendari acadèmic del centre programarà unes dates de reavaluació al mes de febrer per les assignatures que s’imparteixen a la tardor, i unes dates al juliol per les assignatures que s’imparteixen a la primavera.


3. Condicions de la reavaluació
3.1 No podran concórrer a la reavaluació d’una assignatura els estudiants que ja l’hagin superat ni els qualificats com a no presentats. La qualificació mínima que ha hagut d’obtenir l’estudiant a l’assignatura per l’avaluació prevista a la guia docent és de 3 i la nota màxima que podrà assolir amb la reavaluació és de 5.
3.2 La guia docent de cada assignatura podrà establir condicions addicionals d’accés a la reavaluació.
3.3 La reavaluació no implica cap cost econòmic per l’estudiant.
3.4 La reavaluació dóna dret només a l’examen extraordinari que tindrà lloc dins dels períodes establerts en el calendari acadèmic del centre.
3.5 Si l’alumne que es presenta a reavaluació no aconsegueix aprovar, es quedarà amb la nota més alta entre l’assolida amb el mètode d’avaluació regular i l’assolida a l’examen de reavaluació.

 

Podeu consultar aquí la Normativa aprovada per la Comissió Permanent