Comparteix:

Reavaluació MUOCV

REAVALUACIÓ AL MÀSTER EN OPTOMETRIA I CIÈNCIES DE LA VISIÓ
 

El procés de reavaluació consisteix a valorar el grau d’assoliment dels resultats de l’aprenentatge de l’assignatura, un cop l’estudiant no l’ha superada en el quadrimestre amb docència reglada habitual. Aquesta reavaluació s’ha d’adaptar a les característiques de les competències i activitats formatives programades.  
 
1. Assignatures reavaluables  
 
Són reavaluables totes les assignatures obligatòries i optatives del màster en Optometria i Ciències de la Visió. El treball final de màster i les pràctiques acadèmiques externes no són reavaluables.  
 
2. Període de reavaluació  
 
Es programarà un únic període d’exàmens extraordinaris cada curs acadèmic, que tindrà lloc la primera quinzena de juliol. En aquest període es podran reavaluar assignatures suspeses al quadrimestre de tardor i assignatures suspeses al quadrimestre de primavera d’aquest mateix curs.  
 
3. Condicions de la reavaluació
 
3.1 No podran concórrer a la reavaluació d’una assignatura els estudiants que ja l’hagin superat ni els qualificats com a no presentats. La qualificació mínima que ha hagut d’obtenir l’estudiant a l’assignatura en el moment de cursar-la és de 3 i la nota màxima que podrà assolir amb la reavaluació és de 5.
 
3.2 La guia docent de cada assignatura podrà establir condicions addicionals d’accés a la reavaluació

3.3 La reavaluació no implica cap cost econòmic per l’estudiant ni cap assignació extra de punts d’activitat acadèmica pel professorat.
 
3.4 La reavaluació dóna dret només a l’examen extraordinari que tindrà lloc al mes de juliol. L’estudiant pot optar per la matrícula ordinària de l’assignatura si vol tenir dret a docència i a totes les proves d’avaluació que es fan habitualment durant el quadrimestre d’impartició de l’assignatura.
 
3.5 Si l’alumne que es presenta a reavaluació d'una assignatura no l'aconsegueix aprovar, es quedarà amb la nota més alta entre la qualificació en el moment de cursar-la i l’aconseguida a l’examen de reavaluació.