Comparteix:

Títol: Expedició del títol

Definició de conceptes

Una vegada assolits els requisits necessaris, els estudiants tenen dret a sol·licitar l'expedició del seu títol acadèmic i també l'expedició del Suplement Europeu del Títol (SET), en aquest últim cas sempre que els estudis s'hagin finalitzat a partir del 12 de setembre de 2003. Per a poder demanar el títol de Grau cal també acreditar l'assoliment de la competència genèrica en tercera llengua.

Procediment i terminis

Un cop l'estudiant tingui tancat l'expedient pot iniciar la tramitació de Títol per e-secretaria

 

 

IMPORTANT! Requisit per col·legiar-se:  Des del dia 1 gener 2020, el COOOC exigeix que per col·legiar-se es presenti el "Certificat de Títol en Tràmit". Aquest certificat l'emet el servei de Gestió Acadèmica i el rebrem a la facultat en el termini aproximat d'1 mes. Donat que el col·legi accepta el certificat escanejat, us l'enviarem per correu electrònic.

 

Recollida del títol o del Suplement Europeu del Títol (SET)
Quan rebeu el mail  de la Secretaria Acadèmica del Centre notificant-vos que ja teniu el títol a la vostra disposició, podeu passar a recollir-lo presentant:
  • El resguard de l'abonament de les taxes d'expedició del títol
  • L'original del DNI vigent o del passaport  vigent en cas de nacionalitat estrangera.

Si el titular no pot recollir-lo, tan sols s'admet l'autorització a un tercer mitjançant poder notarial.