Comparteix:

Trasllat d'expedient

Definició de conceptes

Un trasllat d'expedient és el procediment administratiu que es realitza quan un estudiant, havent començat estudis universitaris en un centre, decideix continuar-los o començar-ne de nous en un altre centre universitari, abandonant els primers.

Característiques

El trasllat d'expedient s'ha de sol·licitar al centre d'origen, presentant el document que acrediti l'assignació de plaça en el centre universitari de destí on es vol continuar estudis.

L'obtenció de plaça en el centre de destí pot obtenir-se mitjançant dos procediments, o bé directament al nou centre docent o bé pel procediment de preinscripció general del sistema universitari. Cal que l'estudiant es dirigeixi prèviament al centre de destí per tal que, en funció de l'anàlisi del seu cas concret, l'informin per quin dels dos procediments ha d'optar.

Accés a la FOOT per trasllat: procediment, terminis i places que s'ofereixen

El termini per presentar la sol·licitud d'accés per trasllat d'expedient als estudis de Grau en Òptica i Optometria és del 3 a l'11 de juliol, i la resolució es notifica a tot tardar durant la primera setmana de setembre.  S'ofereixen 5 places i cal complir els següents requisits (si no es reuneixen aquests requisits, s'ha d'obtenir plaça pel procés de preinscripció):

  1. Reconeixement (convalidació) d'un mínim de 30 ECTS corresponents a assignatures obligatòries  dels estudis de Grau en Òptica i Optometria. En cap cas no es reconeix el treball de fi de grau.
  2. No estar o haver estat afectat/da per la normativa de permanència dels estudis d'origen.
  3. Haver obtingut una nota d'accés a la universitat igual o superior a la nota de tall dels estudis als quals es vol ser admès per aquesta via, en el curs en el qual es va accedir a la universitat.
Per a sol·licitar l'accés al Grau en Òptica i Optometria, s'ha de presentar la documentació a través de la seu electrònica de la UPC al següent enllaç: “Sol·licitud d’accés directe a estudis de la UPC, per canvi d’estudis, centre o universitat"
https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Sol-licitud_acces_directe_estudis_UPC_per_canvi_estudis_centre_universitat

La documentació que cal presentar és:
(1) En el cas que la certificació no tingui signatura electrònica ni codi segur de verificació (CSV), caldrà aportar original o fotocòpia compulsada abans de la matrícula.

 

Un cop validada la sol·licitud i la documentació per la FOOT, es generarà la taxa corresponent a l’estudi de reconeixements/convalidacions. La secretaria del centre (gestio.academica.foot@upc.edu) contactarà amb la persona interessada amb les instruccions corresponents per fer el pagament.

L'objectiu de l'estudi previ de reconeixement de crèdits/convalidacions és verificar que es compleixen els requisits per accedir al grau per aquesta via d'accés. La resolució respecte al número de crèdits que es podrien reconèixer/convalidar no implica l'accés als estudis, és de caràcter informativa i serà requisit per a la resolució de l'accés per canvi d'estudis.

En cas d'obtenir la plaça s'haurà de presentar el resguard de la sol·licitud de trasllat d'expedient de la universitat d'origen a la UPC.

Trasllat d'expedient des de la FOOT

Per sol·licitar el trasllat de l'expedient de la FOOT a una altra universitat, l'estudiant ha de complimentar la sol·licitud i annexar la carta d'admissió a la universitat de destí. 

Document sol·licitud trasllat expedient