Vés al contingut (premeu Retorn)

Equip Directiu

Equip Directiu

Càrrec i funcionsNom
Actualitzat a Març 2017

Degà

 • Les funcions del/de la degà/ana són les pròpies que s’estableixen en el Reglament de la FOOT.

 • Responsable de la igualtat d'oportunitats a la FOOT, en l'àmbit del gènere.
Sostre de vidre_Igualtat
Joan Gispets i Parcerisas

A banda de les altres funcions inherents al càrrec que els encomani la Junta, el degà/ana del centre docent, i la normativa de la Universitat, a continuació es presenten les responsabilitats dels diferents vicedeganats:

Vicedegà de Relacions amb l'Entorn, comunicació i Promoció

 • Gestionar els convenis Erasmus, així com les accions de promoció.
 • Gestionar la divulgació i comunicació dels assumptes més rellevants de la FOOT.
 • Vetllar pel Diploma Europeu, si s’escau.
 • Organitzar i supervisar activitats extracurriculars.
Genís Cardona Torradeflot genis.jpg

Vicedegana de Política Acadèmica

 • Elaborar la programació acadèmica dels Màters.
 • Coordinar horitzontalment i verticalment les titulacions del Centre.
 • Coordinar els Graus i Màsters que s’imparteixen al Centre. Elaborar l’informe de seguiment dels Grau i Màsters del Centre, conjuntament amb el Vicedegà/Vicedegana amb competències de Qualitat o a qui el degà/ana delegui.
 • Coordinar les accions de revisió del pla d’estudis, si s’escau.
 • Elaborar l’encàrrec docent.
Aurora Torrents Gómez foto_atg.JPG

Vicedegana Cap d'Estudis

 • Elaborar la programació acadèmica de les titulacions: les guies docents, els horaris, les avaluacions, els Treballs Final de Cicle (TFC).
 • Trametre a la Unitat Transversal de Gestió (UTG) les guies docents per a la seva publicació.
 • Gestionar les Pràctiques Acadèmiques Externes  (PAES).
 • Gestionar els cursos amb Institut de Ciències de l’Educació (ICE).
 • Gestionar l’assoliment de la tercera llengua en els estudis de Grau.
 • Gestionar el Pla d’Acció Tutorial (PAT).
Núria Vila Vidal

Vicedegà de Qualitat i Economia

 • Supervisar l’estat econòmic del Centre, així com dissenyar i supervisar el pressupost i el tancament.
 • Gestionar la captació de recursos.
 • Gestionar les convocatòries TIC i d’Equipament docent.
 • Vetllat pel compliment del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) i Informes de seguiment de les titulacions (IST).
Xavier Molinero Albareda

Secretària Acadèmica

 • Les funcions del/de la  Secretari/a Acadèmic/a són les pròpies que s’estableixen en el Reglament de la FOOT.
 • Interl·locució entre l'equip directiu i l'estudiantat.


Meritxell Vilaseca Ricart MVR.jpg

 Responsable d'inclusió a la FOOT: Núria Tomàs Corominas

 Cap de la Unitat Transversal de Gestió  d'Òptica i Optometria

 • Coordinar i supervisar la gestió acadèmica i econòmica del centre.
 • Participar en l’avaluació i la millora dels processos del centre.
 • Controlar i gestionar les infraestructures i l’equipament del centre.
 • Fer el seguiment del funcionament dels serveis externs del centre.
 • Actuar com a cap del personal d’administració i serveis de la UTG-OO.
 • Elaborar, segons les directrius del director, la memòria anual del centre.


Imma Gorgori Ramon