Comparteix:

Avaluació curricular

Definició de conceptes

A la majoria de titulacions ofertes per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'avaluació del progrés en els estudis per part dels estudiants es realitza en dues fases: a l'avaluació de les assignatures i a l'avaluació posterior dels blocs curriculars.

Un bloc curricular està format per un conjunt d’assignatures que s’han agrupat entre sí pel fet de compartir alguna característica singular (pertànyer a la fase inicial o selectiva, ser optatives, afinitat disciplinària, etc.).

Als següents links podeu consultar la composició dels blocs curriculars al Grau en Òptica i Optometria (pla 2020)

 

El Màster Universitari en Optometria i Ciències de la Visió no està organitzat en blocs curriculars.

Característiques


Amb posterioritat a la publicació del resultat de les assignatures, es reuneix la Comissió d’Avaluació Curricular de la FOOT (CAC). Aquesta comissió valora els expedients de tots aquells estudiants que han matriculat i han estat avaluats de totes les assignatures que conformen qualsevol dels blocs curriculars.
La comissió d'Avaluació Curricular es reuneix dos cops l'any (principis de febrer, principis de juliol), un cop finalitzats els períodes lectius.

En el cas de la Fase Inicial o de la Fase Selectiva, a més, tot i que l’estudiant no hagi matriculat totes les assignatures, si ja ha esgotat el termini màxim per superar-la, la CAC també valorarà aquest bloc del seu expedient.
Si l’estudiant ha aprovat totes les assignatures que conformen el bloc, el bloc curricular es considerarà aprovat automàticament. En cas que no sigui així, la CAC podrà valorar l’aprovació del bloc en determinades condicions  particulars i tenint en compte l’evolució del conjunt del seu expedient.
Els resultats de l’avaluació curricular, és a dir, si l’estudiant ha superat o no el bloc avaluat, es publiquen l’endemà de la data de la reunió de la CAC.

Procediment i terminis

En relació amb l'avaluació curricular l’estudiant té dret a demanar:
  • La renúncia a ser avaluat curricularment  (el tràmit es fa per la e-Secretaria - renunciar avaluació curricular)
  • Superar un bloc curricular  (tràmit per la e-Secretaria - fer constar informació per a l'avaluació curricular)