Comparteix:

Certificats acadèmics

Definició de conceptes

El certificat acadèmic és un document oficial on es certifiquen totes les dades acadèmiques d'un estudiant segons consten al seu expedient.

Característiques

Existeixen dos tipologies de certificats

  •  el Certificat Acadèmic Personal, que és el que es tracta en aquest procediment
  •  el Certificat Acadèmic Oficial, que és el que s'expedeix en els casos de trasllat d'expedient. Per a obtenir informació sobre aquest últim, cal consultar directament el tràmit Trasllat d'expedient.

Procediment i terminis

El certificat acadèmic es pot sol·licitar en qualsevol moment de l'any que l'estudiant el necessiti, desde la e-secretaria.

L'expedició d'un certificat acadèmic comporta el pagament d'una taxa, que es pot pagar:

  • a través de l'e-secretaria, a l'apartat "Impresos i pagaments"
  • amb targeta de crèdit a la mateixa Secretaria Acadèmica del Centre

Quan i com es pot recollir el certificat

El certificat s'haurà de recollir directament a la Secretaria del centre, després d'un mínim de 5 dies hàbils des de la data de la sol·licitud i pagament. Es pot fer personalment entregant el resguard de pagament de la taxa i presentant el DNI o bé també el pot recollir una altra persona en nom de l'estudiant aportant:

  • l'autorització del titular signada
  • el seu DNI i una fotocòpia del DNI del titular
  • el rebut  de pagament