Vés al contingut (premeu Retorn)

Curs 2018/19: estudiants de nou ingrés a Grau i a Màster

Procediment per a l'accés i la primera matrícula 


ACCÉS

GRAU: hi ha dos tipus d'acces:

 1.  Accés mitjançant la preinscripció de la Generalitat de Catalunya, en els terminis i condicions establertes
 2. Accés directe per trasllat d'expedient

 MÀSTER:    Accés mitjançant preinscripció de la UPC

 

MATRÍCULA 

Un cop t'ha estat concedida plaça en aquest Centre, cal que formalitzis la matrícula dins els terminis establerts i el dia i hora que se t'assigni.

Procediment:    En el moment de matricular-se, els estudiants han de complir els requisits establerts per les normatives d'accés a les universitats i per les pròpies d'aquesta universitat.  El full de matrícula té caràcter de sol·licitud i l’admissió i la liquidació d’aquesta pels serveis administratius no impliquen la conformitat amb el contingut.

En qualsevol cas, la validesa de la matrícula queda condicionada a la veracitat de les dades que inclou. A més a més, qualsevol matrícula contrària a aquesta normativa és nul·la d'origen, sense perjudici de les responsabilitats que escaiguin.


Procés de Matrícula   

A) GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA

MOLT IMPORTANT, PRIMER CAL QUE US REGISTREU ENTRANT A L’ENLLAÇ QUE US ENVIARAN UN COP US COMUNIQUIN QUE HEU ESTAT ADMESOS

la primera matrícula és totalment presencial. 

 DIES DE MATRÍCULA:    1a preferència els dies 17 i 18 juliol.

reclamacions i assignació definitiva el dia 18 de juliol

resta preferències 25 i 26 de juliol.

La matrícula s’ha de formalitzar el dia i hora assignats.  Caldrà que consultis el dia i hora de matrícula assignat a partir de dijous dia 12 a les 9 h en el següent enllaç: Ordre de matrícula estudiants de nou ingrés

Si convé, la formalització de la matrícula es pot delegar en una altra persona; en aquests casos el Centre pot sol·licitar l’autorització escrita de l’estudiant/a a la persona que realitza la matrícula.

Procediment 

1r.- el dia i hora assignats,  anar al punt de control a l’entrada de l’aula  INFORMÀTICA2 (porta 1.37) a realitzar la matrícula, lliurant  tota la documentació exigida 

2n.-adreçar-se a l’estand del Banc de Santander per gestionar la sol·licitud del carnet d’estudiant

3r.- formalitzada la matrícula,  passar per la Consergeria a recollir la carpeta de matrícula

 

B) MÀSTER UNIVERSITARI EN OPTOMETRIA I CIÈNCIES DE LA VISIÓ

Matrícula presencial, el dia 14 de setembre (matrícula anual) .  El dia 13 de setembre, sessió d'acollida a les 8,30h

Procediment:    El dia i a l'hora assignats, adreçar-se a la Secretaria (planta 2-219), per formalitzar la matrícula caldrà lliurar els originals de tota la documentació especificada en la preinscripció.

Consulta el dia i hora de matrícula assignat: Ordre de matrícula estudiants de nou ingrés al màster

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------

Documentació que cal lliurar per a la matrícula

 • Si teniu nacionalitat estrangera cal que presenteu l’original i la fotocòpia del NIE i/o del passaport. Si encara no disposeu del NIE, caldrà aportar la fotocòpia de la sol·licitud. En aquest cas, el NIE s'haurà de lliurar com a màxim 3 mesos més tard de la data de la matrícula  Tots aquests documents han d’estar vigents en el moment de la matrícula.
 • una fotografia carnet
 • Si el pagament és domiciliat i/o fraccionat, el document SEPA original signat 
 • Si hi ha algun descompte i/o exempció de preus públics, el document que ho acredita
 • Documentació acreditativa dels estudis que han donat accés als estudis a iniciar.

 

A) MÀSTER: caldrà lliurar els originals de la documentació que es va fer constar per a la preinscripció


B) GRAU: segons la via d’accés amb la qual s’ha formalitzat la preinscripció universitària (es detalla en el quadre següent)


VIA 0


 • PAU (no cal lliurar documentació acreditativa)
 • ACCÉS ESTUDIANTS DE LA UE AMB ACORDS DE RECIPROCITAT: Credencial emesa per la Universitat Nacional d'Educació a Distància.
 • ESTRANGERS DE LA RESTA DE PAÏSOS: Credencial emesa per la Universitat Nacional d'Educació a Distància.

VIA 2


TITULAT UNIVERSITARI:  original i fotocòpia del títol (es pot lliurar també fotocòpia compulsada per Notari)


RECONEIXEMENT

si creus que pots sol·licitar reconeixement entre assignatures de titulacions universitàries, hauràs d’aportar la documentació següent 

 • Sol·licitud de reconeixement
 • pla d’estudis cursat
 • certificació acadèmica personal
 • programes (segellats pel centre d’origen) de les assignatures a reconèixer
 • pagar les taxes de reconeixement/convalidació (aproximadament, 55€)

VIA 4

CFGS/FP2 i assimilats:  no cal lliurar documentació acreditativa

 

Si el CFGS/FP2 és d’Òptica d’Ullera, té convalidacions amb els estudis de Grau en Òptica i Optometria.

Caldrà presentar la documentació següent:

 • Sol·licitud convalidació entre GFGS/FPII Òptica Ullera i els estudis de Grau en òptica i optometria
 • Certificació acadèmica personal
 • pagar les taxes de convalidació (aproximadament, 55€)

VIA 7

PAU AMB CARRERA COMENÇADA :  el resguard del trasllat d’expedient expedit pel Centre d'origen  (si els estudis d'origen són de la UPC, s'ha de fer la sol·licitud, però no cal aportar cap document)


Si creus que pots demanar reconeixement d’assignatures, mira l’apartat 2 de la via d’accés

VIA 8

CFGS AMB CARRERA COMENÇADA el resguard del trasllat d’expedient expedit pel Centre d'origen (si els estudis d'origen són de la UPC, s'ha de fer la sol·licitud, però no cal aportar cap document)

 

 • Si creus que pots demanar reconeixement d’assignatures, mira l’apartat 2 de la via d’accés
 • Si el CFGS/FPII es de Óptica en Anteojería, té convalidacions amb Grau en òptica i optometria,  mira l'apartat 4 de via d'accés

VIA 9

MÉS GRAN 25:  Justificant haver superat la prova accés a la universitat per als més grans de 25 anys

VIA 10

MÉS GRAN 40:  no cal que presentar cap documentació acadèmica

VIA 11

MÉS GRAN 45: no cal que presentar cap documentació acadèmica


INICI CURS 

ESTUDIS  DE GRAU             12 de setembre de 2018   (SESSIÓ D'ACOLLIDA: 5 de setembre de 2018, a les 12h)

ESTUDIS DE MÀSTER         17 de setembre de 2018   (SESSIÓ D'ACOLLIDA: 13 de setembre de 2018)

 

Horaris

Informació rellevant sobre beques, preus, pagament de la matrícula, preguntes més freqüents..