Comparteix:

Defensa Tesi Doctoral Juan Antonio Azor Moron

28/06/2024

Lectura Tesi Doctoral de Juan Antonio Azor Moron: "Evaluación de la calidad óptica de lentes intraoculares en presencia de aberraciones"

Lectura Tesi Doctoral de Juan Antonio Azor Moron: “Evaluación de la calidad óptica de lentes intraoculares en presencia de aberraciones” divendres 12 de juliol a les 12:00h a l’Auditori Joan Salvadó del Centre Universitari de la Visió.

Dirigida per la Dra. María Sagrario Millán García Varela i el Dr. Fidel Vega Lerín. Realitzada en el Programa de Doctorat en Enginyeria òptica del Departament d’Òptica i Optometria, de la UPC.

Enlace meet: meet.google.com/jfz-wbab-jzj

Resum tesi:

La lent intraocular (LIO) és un implant que es fa servir en cirurgia refractiva per substituir cristal·lí opacificat (cataracta) i corregir la pèrdua de transparència. Actualment, hi ha una gran varietat de dissenys, marques i models de LIOs al mercat, que es poden classificar, segons el nombre de focus i principi físic de cada disseny, en monofocals, multifocals i amb rang de visió estès (ERV).

Aquesta tesi se centra en l'avaluació de la qualitat òptica de les LIOs i els mètodes que utilitzen per determinar-la un model d'ull com a sistema formador d'imatges en banc òptic. La caracterització òptica d'una LIO en banc òptic permet mesurar-ne el rendiment en condicions properes a les requerides per la funció visual abans de ser implantada. Aquesta anàlisi es realitza amb control de variables com la mida pupil ·lar o l'aberració esfèrica (SA), la qual cosa proporciona bona repetibilitat als exàmens. D'aquesta manera, és possible establir comparacions objectives entre els diferents dissenys i models de LIOs, així com facilitar-ne la selecció personalitzada, en funció de les necessitats del pacient. A aquest efecte, s'ha fet servir un dispositiu òptic, dissenyat pel grup de recerca amb anterioritat, que segueix les recomanacions de la norma ISO 11979-2:2014.

Paral·lelament, s'ha dut a terme la construcció, la caracterització i la posada en marxa d'un nou muntatge experimental amb un model d'ull més proper a l'ull humà. Aquest muntatge inclou unitats que permeten controlar l'entrada d'informació òptica del test objecte i del feix de llum, un sistema d'òptica adaptativa (AO) i un sensor matricial amb una sensibilitat espectral propera a l'observador patró en visió fotòpica. La caracterització dels subsistemes i components específics dels muntatges ha permès fixar les condicions de treball per al seu ús, amb coneixement i control de les prestacions. Un cop situada la LIO al model d'ull, la seva qualitat òptica ha estat analitzada mitjançant mètriques objectives sota condicions de treball variables, parant especial atenció a la qualitat de la imatge i els efectes de degradació produïts per dues causes principals: la multifocalitat i les aberracions.

També s'ha avaluat la possible formació d’halos , ates a la importància clínica dels efectes disfotòpics. La incorporació del sistema AO ha permès simular la presència d'astigmatisme corneal (incloent-hi errors de rotació de la LIO una vegada implantada), i també còrnies amb diferent grau de SA que reprodueixin casos pràctics i realistes d'interès clínic (per exemple, còrnies sotmeses a cirurgia refractiva prèviament a la implantació de LIO).

La investigació realitzada aporta els valors aconseguits per les lents estudiades – 16 models de diferent disseny i cinc fabricants – en un conjunt de mètriques de qualitat òptica, així com la seva evolució des de la visió de lluny fins a la visió de prop. La caracterització ha permès estimar valors mitjana d'agudesa visual postoperatòria en el rang complet de visió i predir la profunditat de camp (amb agudesa visual 0.2 logMAR o millor), possibilitant la comparació amb els resultats clínics obtinguts mitjançant corbes de desenfocament.

La informació obtinguda mitjançant ambdues metodologies, òptica i clínica, és una aportació valuosa al camp de la cirurgia de cataracta amb implant de lent intraocular, que comprèn des de l'elecció de la lent fins al disseny de nous productes, la seva fabricació i control. A més, aquests avenços reforcen la importància d'atendre les característiques individuals de cada pacient a l'hora de seleccionar la LIO adequada.

Tribunal:

  • Tribunal:
    PRESIDENT: DAVID PABLO PIÑERO LLORENS
    SECRETÀRIA: AURORA TORRENTS GÓMEZ
    VOCAL: MARC FRANCESC BIARNÉS PÉREZ